Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X036v_108_1 C ZE_K_X045v_108_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 36v, nr. 111 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willam Everd Hugekijns z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 45v, nr. 107 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi Willamed Everdey Hughekijns soens sone van Bigghen kerkee, die onse ballinc was uyt onsen lande, onsen evelen moet vergheven hebben ende vergheven van alre broke ende mesdaet die hi tieghens ons medaen mocht hebben tote op den dach van heden, ende hebben hem onse land weder ghegheven ende ghevenf ende op sijn goet te comen also als hijt vint, ende te ghebruken onghemoyt; mar hi moet den ghenen ghenoech doen met redeliken zaken die zijn goed tieghens ons ghepacht hebben, zonder argenlist. Ende es men ons van sinen goede enich afterstal sculdich, dat zalmen ons betalen. Ende hier bi so heeft hem die voernoemde Willaemg Everdey tieghens ons verwilcoerd ende verbonden op sijn lijf ende op sijn goet nimmermeer tieghens ons noch tieghens onsen nacomelinghen te setten noch te misdoeneh in gienre maniere, bi gienen list; ende waer dat zake dat hijt dede, so hadde hi tieghens ons verboerd lijf ende goed, ende dat zal staen te proevenei van ons ende vanj onsen nacomelinghe bi ons selven te proeven.

In orkonde etc. Ghegheven te Berghen in Henegouwenk des manendaghes na der Triniteytl int jaer ons Heren M CCC endem een ende XXn.

 

Hier of zal die abt van Middelburcho antwoerden ende betalen voer hem XXXII lb. Tornoisp, also als hi selve screef ane minen here.

[Dienstaantekening:]

Per abbatem de Middelburchq.

a
Will. B.
b
Heneg. B.
c
Holl. B; van Henegouwen, van Holland ontbr. C.
d
Willaem, de e gecorrigeerd C.
e
Bigghen kercke C.
f
hier ontbreekt er blijkbaar enige tekst in het afschrift.
g
Will. B.
h
temisdoene B.
i
de n geschreven als u B.
j
ontbr. C.
k
Heneg. B; Heynn. C.
l
Triniteit C.
m
ontbr. C.
n
XXI i.p.v. een ende XX, met na het getal nog een I geradeerd C.
o
Middelb. BC.
p
Tor. B; Torn. C.
q
Middelb. B; Midd. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Everdei Hugekijnszoonsz. van Biggekerke