Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X046v_177_1 C ZE_K_X057r_177_1 ZE_K_X057v_177_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 46v, nr. 179 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Gillis Boudijns z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 57r-57v, nr. 174 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 112.

Vgl. nr. ZE 194.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat wi Gillijs Boudijns sone, onsen ghetrouwen knape, vercocht hebben ende verghift al onse ambocht dat wi hebben int besceden ambocht van Arnemuden an die zuytside, houdende tieghens ses hondert ende twec ende vifticht ghemete ambochts ter goeder mate luttel min jof meer, elc ghemet omme twe scellinghe groeted, daer hi ons bi Vrederice onsen rentemester van Zeeland ghenoch of ghedaen hevet, mar van der sommef van den ghelde voerscreven hebben wi hem te hulpen ghegheven een steenhuys ende ene goede veste mede te maken in den voers. ambocht op die hofstat die hereng Florens was, ons oems van Heynnegouwenh, tien pond groeter Tornoysei, die wi willenj dat hem onse rentemester voirs. of rekene van der hoeft sommek, ende tote desen ambocht so sal Gillijs voirs. hebben alle die hofsteden dier in legghen ende ons hier tel voren toe behoirden, uyt ghenomen die hofstede die wi Janne van Cassele ende anderen luden bi onsen brieven jof bi onsen rentemesteren brieven hier te voren ghegheven hebben; ende al dit ambocht mit den hofsteden voirs. ende dat stienhuys ende die veste voerscreven sal Gillijs ende sine nacomelinghe houden in rechten lene na der manieren van onsen lande van Zeelandm van ons ende van onsen nacomelinghen. Ende dit steen huys ende dese veste voerscreven hevet hi hem verwilcoirt voer ons ende voer onse manne te makene binnen drien jaren naist comende op sijns selves coste, ende dit sal ons ende onser nacomelinghern open huys wesen ende ledich huys op ende ofo te varen, ende onse lude daer op te doene ende daer mede te besetten, tote allen tiden als wijs begheren jof dat wijs te doene hebben; ende hads yemand van onsen vrienden te doene, alsop verre alset tyeghens Gilliseq voers. ende sine vriende niet en ware, so souden wi hem dat huys lenen moghen ende Gillijs voers. sout hem ontrumen. Ende waer dat sake dat Gillijs jof sine nacomelinghe enich verband makeden met yemand dat yeghens ons jof tieghen onse heerlicheder droghe, zo verboirde hi jeghens ons dit goed voerscreven, huys, veste, ambocht ende hofstede. Ende alle stucken voerscreven sonder archlist.

In orkonde s etc. Ghegheven in Middelburcht op den Paeschavond int jaer ons Heren M CCC XXIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, abbatem de Middelburchu et Fredericumv receptorem.

a
Will. C.
b
hier van Heneg. van Holl. C.
c
twie, verbeterd uit vive C.
d
groter Tor. C.
e
Vrederike C.
f
in mm een stok te weinig B.
g
sheren C.
h
Heynn. B; Henegouwen C.
i
Tor. B.
j
willem B.
k
in mm een stok te weinig B.
l
hierte aan elkaar B.
m
Zeland C.
n
nacomelinghe C.
o
ēmf. i.p.v. ende of, waarbij de drie stokken tussen e en f op verschillende manieren te interpreteren zijn C.
p
alse C.
q
Gillijs C.
r
heerlihede B.
s
hier desen brieve C.
t
Middelb. B.
u
Middelb. B; Midd. C.
v
Fred'icum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis Boudewijnsz., knaap