Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X047v_189_1 ZE_G_X048r_189_2 C ZE_K_X059r_189_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 47v-48r, nr. 189 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Clais Storms z. vanden Wairde.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 59r, nr. 186 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 312.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond allen luden dat wi Claysc Storms sone van den Waerde bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve onse dijcgravescip tuysken Honte ende Hinkled te bedriven ende te verwarne toit onsere eren ende tote ons lands oerbaer, ghesuoerne te maken ende die of ende an te doene alst hem orbaer denct, kueren ende ghebot te legghen op dike, op insetenf, op slusen, op wateringhen ende op hereweghe, ghelt daer in te legghen ende dat weder te pande vierscat bi den ghesuoernen.

Wie in sinen banne vernacht, die es sculdich drie scellinghe; diere viertien nachte in es, neghen scellinghe; ene maent achtien scellinghe; ses weken zeven ende twintich scellinghe.

So wie die dijcgrave berijdg, es sculdich drie pond.

Wie die ghesuoerne wederseyde, es sculdich elken ghesuoerne twintich scellinghe also menich alser tyeghenwordich es, ende den dijcgrave also vele als den ghesuoernen, ende ons also vele als beyde den dijcgrave ende den ghesuoerne.

Wie twiste mackede in sinen omneghanch, die salt beteren twiscati ende hi sal verboren also vele of hi die ghesuoerne wederseyde.

Voert so waer die dijcgrave sijn ghelt in yemans dike leghet, dat ghelt sal die dijcgrave in panden an siere haven vierscat alse recht es; ende en vonde hi en ghene have te panden, so soude hi des mans land beriden ende eyghen ghelikej jof wijt selve deden.

Ende so waer ons jof onsen dijcgrave voers. enich recht verscint ende diek dijcgrave ende die ghesuoerne niet en weten ane wien mentl houden mach, daer sal comen die dijcgrave van der drift ende wisen bi namen ende bi toenamen joft land so waert gheleghen es; ende m en dede hijs niet, so salt die dijcgrave houden an den scoutate ghelike jofn van hem selven toe quame.

Wie den dijcgrave mit ghewelde keerde ende sine ghesuoeren op sinen ommeghanc, die sal verboren tyeghen den dijcgrave dertich pond endeo tyeghens p den ghesuoeren XXX lb., ende tyeghens ons also vele als tyeghens den dijcgrave ende den ghesuoernen beyde.

Wilc tijd die dijcgrave sine ghesuoeren ombiet omme slands orbaer, wie dat daer niet en cometq hem en lette sin, hi verboirt twintich scellinghe.

So wad ghelde die dijcgrave bi den ghesuoeren omme vrese slands uyt leghet, daerr of sullen wi hem scadeloes houden.

Wie hem vrede wederseyde, die verboirde tyeghens ons dertich pond Tornoyses ende tyeghens hem ende sine ghesuoerne dertich pond Tornoyset.

Voert gheven wi hem machte enen anderenu in sine stede te setten die dijcgravescip te bedriven ghelike hem selven, als hijs selve niet doen en mach; ende bevelen hem dat hi beneme dat niement ghenen dari env slae binnen sierew x dijcgravescip anders dan die kuere hout.

Ende omme dat onse ghemene manne tuysken Honte ende Hinkelen alle dese voirscreven pointe ghewilcoirt hebben, jof dat si ons mit vonnesse toe ghewisty sien, zo willen wise ghestade houden. Ende ghebieden allen onsen goeden luden dat si hem ghehulpich, gheradich ende ghehorich sien also lief als so onsez vrienscip hebben; ende die des niet endede, wi soudent also a' op hem verhalen dats hem een ander hoeden soude. Dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

Ghegheven in Middelburchb' des donresdaghes na Paeschdach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Heynn. B; Heneg. C.
b
hier van Holl. C.
c
Claes C.
d
Hinkele C.
e
tonser i.p.v. toit onser C.
f
inzete C.
g
de accenten op ij door een andere hand nogmaals getrokken B; ij door andere hand gecorrigeerd C.
h
in mm een stok te weinig B.
i
verbeterd uit vierscat B.
j
eyghenlike i.p.v. eyghen ghelike C.
k
ontbr. C.
l
wienment, de eerste n mogelijk geëxpungeerd B; wie ment C.
m
hier twee of drie letters geradeerd C.
n
joft C.
o
ontbr. C.
p
hier ons, doorgestreept B.
q
coemt, de letters em gecorrigeerd C.
r
dae C.
s
Tor. BC.
t
Tor. BC.
u
door andere hand verbeterd uit manne C.
v
verbeterd uit ende door radering van de afkortingsstreep C.
w
ervóór een neerhaal (een niet afgemaakte s?), geschreven tussen twee prikkings B.
x
hier sinen, doorgestreept C.
y
een spatie tussen i en s vanwege een prikking B.
z
onsse, verbeterd uit ons door se erboven toe te voegen C.
a'
hier een doorgestreepte h B.
b'
Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Stormsz. van den Waarde