Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X069r_250_1 B ZE_G_X055r_250_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 69r, nr. 247 (primaire registratie).
Opschrift:

Yerseke.

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 55r, nr. 250 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Ieersike privilegium.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 332.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend ende van Hollande maken cond allen luden dat wi willen dat men vaste ende ghestade houde alsulke dinghe als hier na volghen.

1. Soe wie vechten woert binnen Ieerseke des woensdaghes van f dat die zonne op ghaet tote des anders daghes dat die zonne op ghaet, hi verboert een pond; ende hi sal die boete seker maken jof hi salre over bliven.

2. So wie dat tote dien vechtene comet met staven, met zuaerden, met pieken, met glavien jof met enegherhande harnascg, hi verboert een pond, het en ware dat hi quame in des scoutaten hulpe.

3. Soe wie een knijf trecket, die verboert een pond.

4. Soe wie datter yemant mede wont, die verboert tien pond.

5. Soe hwie harnasc draghet after die market sonder allene enen knijf, die verboert een pond.

6. Soe wiei vrede ontseghet jof ontswighet den scoutate jof den prochipape jof eneghen van den heerscip, hi verboert tien pond; die ene helft ons selven ende die ander helft den ghenen die men ontseghet jof ontswighet.

7. Soe wie huyssokinghe doet up den anderen, die salt beteren na der coere van van den lande.

8. Soe wie gheprovet wort met enegher valscher mate jof ghewichte, hi verboert dree pond alse dicke als hier mede beprovet wort, j ende dat daer hi mede mete of weghet.

9. Soe wie sine bote niet versekeren en mach, die sal sitten achte daghe in den stoc, ende tenden den achtenden daghe so sal hik scuwen dat dorp een jaer.

10. Soe wie den scoutate ontghinghel met voertsen jof met crachte, dat zouden wi hem also doen ontghelden dats hem een ander hoeden soude.

11. Soe wie den ghenen wechm holpe die boet scoudich ware, die zoude wesen in die selve boete daer die mesdadeghe in ware.

12. Soe wie dobbelt op den woensdach jof binnen der nacht daer nae, die verboert tien scellinghe; ende die waert dair men dobbelt twintich scellinghe.

13. Die coeren mate die es ter Goys die sal alsulc wezen te Ieersiken; ende wie sijn coeren niet en wil laten meten bi der maten te Ieerseke, hi verboert drie scellinghe.

Ende van allen dezen boeten so zullen wi hebben die ene helfte ende dat heerscap dander helfteo, mar die scoutate sal van allen hebben dat vierendeel; ende dit sal gheduren tonsen wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven tote Middelburchp des sonnendaghes na sente Symon ende Juden dach annoq XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A.
e
Holl. A; etc. i.p.v. van Henegouwen ende van Holland B.
f
hier woensdaghes, doorgestreept A.
g
tussen r en n de uitgeveegde schacht van een f of s A.
h
hier ha, doorgestreept A.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
hier ende tenden den achtenden daghe soe sal hi scuwen dat dorp een jaer. Soe wie, doorgestreept A.
k
boven de regel toegevoegd B.
l
ont ghinghe A.
m
en wechc A.
n
Ieerseke B.
o
die ene ... helfte op rasuur B.
p
Midd. A; Middelb. B.
q
int jair ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van Yerseke