Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X078v_321_1 B ZE_G_X063v_321_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 78v, nr. 318 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 63v, nr. 317 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

a Hugeb heren Jans z. van Cruyingec.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 141.

Wi Willaemd grave van Henegouwene, van Hollandf, van Zeeland ende here Vriezelandg maken cond allen luden dat wi Hughen haren Jans sone vanh Cruninghen ghegheven hebben ende gheven omme Gode ende ommen haren Jans dienst wille voirseyt toit sire leeringhe te helpe elcs jaers dertich pond suarte Tornoysei also langhe als hi leretj, ter tijd toe dat wien anders versien hebben jof daer toe gheholpen dat hi versien worde van gheesteliken goede; ende dit ghelt sel hi ontfaen jaerlix van onsen rentemeister bi Wester Sceldk in Zeeland toit elken sente Jans misse te midde zomerl. Ende ombieden onsen rentemeyster die nu es jof hier namaels wesen sel dat hi Hughen voirseyt dese voirscrevene rente jaerlix betaile ten terminen voirscreven sonder anderm ghebod van ons te hebben, ter tijd toe dat wien anders versien hebben; ende daer ofn neme jaerlix ene quitansie van him onder sinen zeghel, ende van alzoe vele sullen wi quiten onsen rentemeyster voirseyt med dien brieve in sire eerster rekeningheo.

In orkonde desen brieve besegheld med onsen zeghelp. Ghegheven in Middelburchq des anders daghes na sente Odulfsr daghe int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende twintichs.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemt, abbatem de Middelburchu, dominum de Cruninghev et alios.

a
hier H, doorgestreept B.
b
Hug. B.
c
Cruying. B.
d
Willem B.
e
Heneg. A; Heynn. B.
f
Holl. A.
g
etc. i.p.v. van Holland ... Vriezeland B.
h
ontbr. A.
i
Torn. B.
j
also langhe als hi leret boven de regel toegevoegd A.
k
Bewest'scelt B.
l
24 juni.
m
anders A.
n
vóór de o een geradeerde j A.
o
rekeninghen, verbeterd uit rekeningheni B.
p
etc. i.p.v. besegheld med onsen zeghel B.
q
Midd. B.
r
Odulf B.
s
van XXVo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
t
Zudn. A; Zuden. B.
u
Midd. A; Middelb'ch B.
v
Cruningh. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo zoon van heer Jan van Kruiningen