Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X087v_391_1 B ZE_G_X070r_391_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 87v, nr. 398 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 70r, nr. 381 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Heinricx z.

Vgl. de in het register volgende oorkonde nr. ZE 392.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. Want Jan en Symon Wisse Gillijsc soens kindere voir ons lyeden dat si vercoft hadden alse verre alst onse wille waer Jan Henrixd sone, onsen rentemeester van Bewesterscelte in Zeellandf, die helfte van twintich ghemete tienden die zi van ons helden legghende te Kouderkercg in Walchrenh, ende zi ons die op droeghen toit zire behoef ende quite scouden, ende want Adelisei Wissen wedewe, Jans ende Symonsj moeder voirs., hore lijftocht die zi ane den voirseyden tiende hadde voir ons quite scoud toit Jan Henrixk soens behoef voirs., ende zi hore brieve die zi van ons daer of hadde ons op leverde; zoe hebben wi Jan Henrixl sone voirs. te gracien ghedaen ende desen tiende verlyet, behouden elken anderen zijns rechts, te houdene ende te besittene in alre manieren alse die brief houd die bi wilcoir van ons ende van onsen mannen van Zeellandm daer of ghemaect ende bezeghelt es. Ende hier of zal hi ons jaerlix te pachten gheven achte scellinghe elf penninghe ende enen halling Hollandso.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe dese sonnendaghes na Kersdach int jaer ons Heren XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et abbatem de Middelburchp.

a
Will. A.
b
Heynn. AB.
c
Gill. B.
d
Heynrix B.
e
Bewest'scelt A; Bewester Scelt B.
f
Zeell. A; Zeeland B.
g
Koudek'c A; Coudekerke B.
h
Walch'en B.
i
Adelijsse B.
j
Symoens B.
k
Heynrix B.
l
Heynrix B.
m
Zeell. A; Zeel. B.
n
volgorde: te pachte jairlix B.
o
Holl. AB.
p
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hendriksz., rentmeester van Bewesten Schelde