Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X092r_416_1 B ZE_G_X073r_416_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 92r, nr. 426 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 73r, nr. 405 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Henricx z. rentmeester van Bewester Schelt.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 386, ad 1326 maart 29.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi bi Janc Heynrix sone onsen rentemeyster van Bewesterd Scelte in Zeelandf uytgheven hebben een scor legghende an onsen polre in Hinkelinhortg te bedikene tot onser oirbaer, ons landh ende der ghere diet bediken zullen, in deser maniere dat si ons gheven zullen van elken ghemete elcsi jaers in enen erfpachte driej groete Tornoysek te inghaende meye na elken oechst; ende den ouden dijc zullen l si hebben ende ghelden van ghemete ghelike den lande voirs. Ende waer dat zake dat si den pachtm voirnoemd niet en betailden ten daghe alst voirs. es, so machse die ghenen dien wijt beveleno jof onsen rentemeyster van Bewesterp Sceld dair over panden ende beleeden omme anderhalfscatte pande binnen viertienachten, al gheeyghentq van haren gherechten goede, waer dat gheleghen es. Ende hier bi zullen si van dese lande gheen scot gheven van jaer beden r noch van herevarden, het en ware dat si ons s jof den ghenen die na ons gravet van Hollandu endev van Zelandw wesen zal van siere gherechter oere dienen zullen ter rechter landwere binnen der core van Zeelandx, mar si zullen ons altoes van den lande voirs. jaerlix gheven onsen rechten tiende; ende si zullen hair water leeden met haren coste ter orbaren ghelijc onsen polre in Hinkelinhordey, ende si zullen gheen bedrijf hebben van den ghemenen dijcgrave anders danz van den ghenen dien wier toe setten zullen.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburcha' des zatersdaghes na onser Vrouwen dach in marte int jaer ons Heren M CCC endeb' XXVI.

a
Will. A.
b
Heynn. AB.
c
Janne B.
d
Bewest' A.
e
Bewest'scelt, de w door andere hand verbeterd uit oi B.
f
Zeel. A.
g
Hinclinoirt B.
h
lands B.
i
els A.
j
gecorrigeerd A.
k
Torn. AB.
l
hier sullen herhaald A.
m
gecorrigeerd A.
n
die ghene door andere hand boven de regel toegevoegd B.
o
door andere hand verbeterd uit betale A.
p
Bewest' AB.
q
de tweede e uit y A.
r
hier jof, doorgestreept A.
s
hier jof, doorgestreept A.
t
boven de e een geradeerde afkortingsstreep A.
u
Holl. AB.
v
op rasuur A.
w
Zel. A; Zeel. B.
x
Zeel. A.
y
Hinclijn | noirde B.
z
anders dan door andere hand verbeterd uit anden A.
a'
Midd. A; Middelb'ch B.
b'
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de pachters van een schor bij Hinkelenoord