Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X119r_575_1 B ZE_G_X096r_575_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 119r, nr. 583 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 96r, nr. 561 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Janne van Cassele.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Vgl. nr. WI 13.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cont allen ludenc dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Janne van Cassele omme menychghen d dienst diee hi ons ghedaenf heeft ende noch doen sal g tien lb. zwarter Tornoyseh ende een pair cleeder sjaers, tote onsen weder zegghen,i welc ghelt ende cleeder wi hemj bewisen an onsen rentemeester van k Bewester Sceltl in Zeedlandm. Ende ombiede onsen rentemeester vorseit die nu es jof hier namels wesen sal dat hi Janne van Cassele voirseyde cleedre gheve van onsen weghen ende die voirseide tien pont betale, die eenen helft temeije ende die ander helft teBamissen, elx jaers sonder gebot van ons te hebbene, ende dat hi van hem neme sinen brief van quitanchen vor ons mede terekene; ende alzoe vele als de voirs. cleeder costen sulen ende hem onseo rentmeester elx jairs van den voirnomden tien ponden betalen sal, zoe sullen wi hem quiten in sinre eerster rekeninghe die hi daer na doen sal.

In orconden etc. Gheghevenp teq Zierixeer op sente Simonss ende t Juden dach anno XXXI.

a
Will. A; Willaem B.
b
Heynn. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
hier trouwen, doorgestreept en geëxpungeerd B.
e
dien B.
f
ghdaen A.
g
hier jairlijx, doorgestreept A.
h
Torn. A; Toirn. B.
i
hierna begint de schrijver op een nieuwe regel A.
j
hen A.
k
hier onsen, doorgestreept A.
l
Be west' Scelt A; Bewest'scelt B.
m
Zeedlā gevolgd door een verticaal streepje waarvan onduidelijk is of het een letter voorstelt A; Zeeland B.
n
1 oktober.
o
o onduidelijk (gecorrigeerd?) A.
p
Gheghē met tussen de tweede h en laatste e enkele onduidelijke halen A.
q
tote B.
r
Zier. A.
s
Symons B.
t
hier sente B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Cassel