Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X001r_004_1 C ZH_K_X001v_004_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 1r, nr. 4 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 1v, nr. 4 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Idem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 168, ad 1316 maart 1.

Vgl. nrs. ZH 1-3 en 5-6 in hetzelfde register.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghene die desen brief zullen sien jof hoeren lesen, Hughe van Sottinghena, here van Putte endeb borchgrave van Ghent, ende Beatrijs sijn wijf, vrouwe ende borchgravinne van den zelven lande, saluyt ende kennesse dar waerhede. Wi maken ju cont dat wi enen hoghen moghende prince, onse lieven ende gherechten here haren Willaemc grave van Heneghouwend, van Hollande, van Zeeland ende here van Vrieslandf, hebben gheset in de hant alle onse erfachtichede ende alle onse ervelike goed, hoet ghenoemt es ende waerd gheleghen es in Hollandg jof in Zeelandh, hem zelven mede te quiten van sulker borchtocht alse haer Gheraerdi van Raporst, haer Gheretj van Eemskerke, haer Willaemk van Naeltwicl ende haer Dieric Bokel, ridders, ende Willaemm van Leyden, Dieric van der Made, Jan van Berghen ende Willaemn van der Woerdo voer ons ghedaen hebben jeghens de Lomberdep van Sciedam ende hoer gheselscapq, alse voer vijf hondert ende vijftich pond Hollandsr daerse onse lieve here voerseyt of heeft gheloeft scadeloes te houden s op alle onse ervelike ghoet om onser bede wille met sinen letteren; ende beloven onsen lieven here den grave voirnoemd scadeloes te houdent alse voerseyt is, ende hebben hem in orconde ende kennesse hier of dese lettere ghegheven bezeghelt mit onser beyder zeghele uthanghende.

Ghedaen int jaer ons Heren Mo CoCoCo ende sestien des manendaghes na Grote vastenavont.

a
Sottinghē B.
b
ontbr. C.
c
Will. C.
d
Heneg. B; Heynn. C.
e
Holl. B.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland C.
g
Holl. C.
h
Zeel. C.
i
Gher. C.
j
Gher. C.
k
Will. C.
l
de eerste letter in tweede instantie tussengeschreven B; Nailtwijc C.
m
Will. C.
n
Will. C.
o
Woert C.
p
Lomb'de B; Lombairde C.
q
ghe door een andere hand bovengeschreven B.
r
Holl. BC.
s
hier omme onser bede willen door andere hand bovengeschreven en vervolgens doorgestreept C.
t
om onser bede wille ... te houden door andere hand boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: Hugo van Zottegem, heer van Putten en burggraaf van Gent, en zijn echtgenote Beatrijs
Destinataris: graaf Willem III