Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X005r_031_1 ZH_G_X005v_031_2 C ZH_K_X007v_031_1 ZH_K_X008r_031_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 5r-5v, nr. 33 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Rijcoud van Noerdeloes.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 7v-8r, nr. 33 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Uuytgevinge vanden ambochte van Tholloysen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 174, ad 1316 augustus 8.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema b etc. maken cont allen ludenc dat wi Rijckoudd van Nordeloese, onsen lieven ende ghetrouwenf cnape ende onsen wart van Dordrechtg, ghegheven hebben ende gheven alle dat ambocht van Tolleisenh met allen den goede datter toe behoert, also goeti alst Ghizebrechtj van Thelousenk van ons plach te houdene ende onsl van hem met allen rechte vorstorven es; ende al dit vorseyde ambocht ende goet zullen Ricoud voernoemt ende sine nacomelinghe hantieren ende bedriven ghilikem anders ambochts herenn te houdene van ons ende van onsen nacomelinghen, hem ende sinen nacomelinghe tenen rechten erflene. Ende hier omme so heft ons Ricoud voers. in rechten coepeo ghegheven IIIIC lb. Hollandsp in ghereden penninghe q, die hi ons vol ende al betaelt heeft, daer wi ons wel ghepaiet of houden. Noch meer so zullen Ricouds erfnamen, op wien dit ambocht ende goet voers. anecomen zal ende verstervenr na sine doet, ons gheven ende betalen so welke tijt dat sijt ontfanghen sullen van ons ende van onsen nacomelinghen hondert pond Hollandss, ende also dicke alst voert anecomen sal ende besterven van den enet op den anderen van hoirre thoirre ewelike zullen si ons gheven hondert pond Hollandsu telken dat sijt van v ons ontfanghen sullen of van onsen nacomelinghen; ende binnen jaers moghen si hoer leen ontfaen sonder versumenne. Vort sullen ons Ricoud ende sine nacomelinghe voeren met enen scepe op die IIII milen van Dordrechtw so waer wi willen, als wijs hem vermanen; ende ware si langher ute met ons dan enenx dach, dat soude wezen op onsen cost. Vort so sal Ricoud endey sine nacomelinghe metten ambocht van Theloijsenz ons dienen met enen herecogghe ende met XVII mannen dar binnen dien cogghe voers. op hoer selves cost, so welke tijt dat wi herevard hebben ende die van Zuithollanda' onse herevard varen; ende lette Ricoud of sinen nacomelinghe sinne, so moghen si setten enen goeden knape in hare stede met ons te varen. Vort so sal Rijcoud voers. eneb' woninghe ende enen stal tot Tolleysenc' doen maken up sinen cost tot onser behoefd', daer wi in sullen comen als wi willen of senden van onsen luden ende van onsen perden alst ons goet dunket, up onsen cost. Ende ware dat zake dat ane Ricoud voirs. of ane sine nacomelinghe eite' ghebrake in enighen f' van desen zaken voirs., so sullen wijtg' selve doen doen op horen cost, ende onse hand slaenh' an al dat ambocht ende goet voers. tot dier wilen dat ons al voldaeni' ware. Ende hier in so verbint hem Ricoud voirnoemt voer hem ende voer sine nacomelinghe alle dese pointen voers. wel ende ghetrouwelike te houdene sonder archlist; ende wi gheloven in goeder trouwen j' vor ons ende vor onse nacomelinghe Ricoud ende sijn nacomelinghe dat voers. ambocht Tolleysenk' met allen goede datter toe behoerd te waren jeghens elken man, endel' onghemoyt daer in te houdene ende hem ende horen luden die in denm' ambocht wonen niet te veronrechtene noch laten veronrechten vorder dan recht ende vonnesse wiestn' van den lande, ende hem helpen vorderen ende sterke in haren rechte daer sijs te doen zullen hebben. Ende omme alle dese voers. zaken te houdene ende te volcomene in goeden trouwen, verbinde wi ons ende onse nacomelinghe dat wijt wel ende wittelike houden zullen ewelike sonder ghebrec ende sonder alrehande archlist.

In orconde desen brief bezeghelt met onse zeghele uuthanghendeo'. Ghedaen ende gheghevenp' tote Caysnoitq' des saterdaghes voer sente Laurens dach anno Domini Mo CCCo etr' XVIo.

a
Will. C.
b
hier grave C.
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
de eerste letter onduidelijk; mogelijk verbeterd uit iets anders B, verbeterd met donkerder inkt uit W C.
e
de eerste drie letters verbeterd uit iets anders, de r onzeker B; Noirdeloes, de eerste vier letters met donkerder inkt bovengeschreven, de letters de geschreven over iets anders B.
f
verbeterd uit gherechten B.
g
Dordr. C.
h
de i onzeker, de laatste drie letters in tweede instantie geschreven, de s over iets anders B; Tolloysen C.
i
groet C.
j
i uit e B; Ghisebr. C.
k
ou verbeterd uit iets anders, mogelijk uit er B; Theloysen C.
l
bovengeschreven B.
m
ghelike C.
n
ambocht sheren B.
o
co verbeterd uit iets anders B.
p
Holl. BC.
q
hier die hi ons, doorgestreept B.
r
besterven C.
s
Holl. BC.
t
enen C.
u
Holl. BC.
v
hier van herhaald B.
w
Dordr. BC.
x
danenen aan elkaar geschreven en vervolgens gescheiden d.m.v. een verticale streep C.
y
verbeterd uit met B.
z
ij onzeker, mogelijk n B; Theloysen C.
a'
Zuitholl. B; Zuytholl. C.
b'
verbeterd uit ons B.
c'
y uit iets anders B; Theloysen C.
d'
lezing onzeker: behot' (?) B.
e'
iet C.
f'
hier voirs. doorgestreept B.
g'
zullent wi i.p.v. sullen wijt C.
h'
hanslden B, handsaen C i.p.v. hand slaen.
i'
alvol daen B; alvoldaen C.
j'
hier Ricoude ende sine nacomelinghe, doorgestreept C.
k'
y uit iets anders B; Theloysen C.
l'
ontbr. C.
m'
dien C.
n'
wijst C.
o'
etc. i.p.v. desen brief ... uuthanghende C.
p'
Ghegheven ende ghedaen C.
q'
C mogelijk uit iets anders (uit O?) B; Caysnoyt C.
r'
tiroons teken B; et uitgeschreven C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Ricoud van Noordeloos, knaap