Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X044v_193_1 ZH_K_X045r_193_2 B ZH_G_X036r_193_1 ZH_G_X036v_193_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 44v-45r, nr. 193 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 36r-36v, nr. 188 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Machtbrieff de eodema.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 363.

Vgl. het in het register voorafgaande nr. ZH 192. Aangezien die oorkonde is gegeven in Den Haag op de dag vóór de onderhavige, zal de laatste vermoedelijk niet door de hertog en hertogin van Saksen zijn uitgevaardigd maar door de gevolmachtigden van de hertogin, en waarschijnlijk zijn vervaardigd door personeel van de Hollandse kanselarij; ook de taal van het stuk doet zulks vermoeden.

Wi ..Rodolfb bi der ghenaden Goids hertoghe van Zassen, van Angherenc, van Westvalen, grave te Bren, burchgrave te Madenborchd ende overste maerscalc des Rijcs, ende wi Jutte bi der selver ghenaden hertoghinne van Zassen, van Angherene, van Westvalen, gravinne te Bren ende burchgravinne van Madenburch, die wijf es heren Rodolfs voirs., maken kond allen luden dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghen ane ghenomen hebben ende gheloven wittelike ende trouwelike ewelike te houden alsulke effeninghe als onse trouwe lude broeder Ludolf van Bodenrode commenduer van den Duytshenhusef van Daensdorp, hair Henricg van Roestocke ende Pieter onse capelain over een ghedraghen zien met enen edelen moghenden manne, onsen lieven neve heren Willameh grave van Heynnegouweni etc., van allen eysche die wi hem eyschende waren tesen daghe toe van jaerlixen renten ende van versetene scout die wi tafter waren ende die wi ende onse erfname hebben souden uten tollen tote Ghervlietj ende te Ammers, ende ons Jutten voirs. ane ghearft sijn van veren Margrietenk der gravinnen van Hennenberch onser oudermoeder, die suster was eens edels vorsten heren Willemsl wilenneer Roemsch coning, daer God die ziele of hebben moet, in aldusdanigher manieren als hier na m ghescreven staet. n Dats te verstane dat wi vor ons ende onse naecomelinghe quite scelden ende los ewelike heren Willameo grave van Heynegouwenp etc. ende sine nacomelinghe van al diere versetene scout die wi hem manen jof eyschen mochten uten vorsproken tollen te Ghervlietq ende te Ammersr van zes jaren die gheleden sijn; ende here Willaems grave etc. vors. hevet ghelovet voer hem ende sinen nacomelighen met godent trouwen ons ende onsen nacomelighen ende rechten erfnamen te gheven ende te betaelne van desen naesten jare, dat ingaen zal in sente Andries dagheu int jaer ons heren Mv CCC vive ende twintich, anderhalf hondert march ghenghe ende gaver Coelscher penninghe, twaelf scellinghe te telne vor den march, uten tollen te Ghervlietw ende te Ammersx vors., ende dan voerdmeer alle jare zullen wi jof onse y warachtighe boden met onsen opene brieven jof onser rechter erfname openez brieve erflike zestalf hondert march ghenghe ende gaver Coelscher penninghe ontfaen, ende in te nemen uten tollen tote Ghervlieta' ende te Ammersb' vornoemt; in dusdanigher manieren dat onse bodec' vors. in sente Andries daghe in zal gaen in die tollen te Gheervliet vorscreven ende zal hebben den enen slotel van den tollenscrien ende des graven bode van Heynegouwend' ende van Hollande' vors. den anderen slotel, ende onse bode zal met sinen bode legghen in die tollen vors. up onsenf' cost; mar sijn bode zal tolnaer wesen endeg' dat ghelt ontfaen met wetenthede ons boden ende dat ghelt in dat tollenscrien doen tonser behoif, ende tote elken viertienachten ons te ghelden metten penninghen die daer in comen in minderighe van onsen renten van dien jare. Ghebrake ons yet van onsen vollen ghelde tote den ende van den jare, zo zoude onse bode varen in die tollen tote Ammersh' ende daer legghen up sgraven cost vors., in te nemen ende tontfane in sente Stephaens daghe nae middewinteri' alle die ghebreckenesse van onsen penninghen van den jare vors.; ende waer dat zake dat men daer alse vele reder penninghe niet ene vonden als ons onbrake, zo zoude onse bode bliven legghen in die vorseyde tollen tote Ammersj' up sgraven cost vors., in te nemen ende tontfane al dat ons ombrake van onsen penninghe, tote diere tijt dat ons volcomelike betaelt waeren van den jare vors. Voert hevet die grave vors. vor hem ende sine nacomelinghe ons ende onsen rechten erfnamen ghelovet ewelike van desen tollen tote Ghervlietk' ende tote Ammersl', dat hi daer en gheenre hande penninghe uyt doen zal jof uyt doen nemen na dien dat onse boden daer in comen te legghen, eer ons jof onsen erfnamen jof boden vorscreven jaerlix zestehalf hondert march ghenghe ende gaver Coelscher penninghe te vollen vergouden sijn, sonder arghen list, tote alsulken daghen als voer sproken es; ende wat cost onse boden doen zullen tote hem te comen om onse ghelt, waer dattet hem ghebrake in den tollen daert ons ghewiset es, dienm' cost soude die grave vors. ghelden alse verre als hi redelike ware na den belope der tijt van den lande, sonder onsen jaerlixen renten vorscreven yet te verminderen, sonder arghenlist. Ende hier bi zoe sijn alle dinghe vereffent tuschen onsen lieven neve den grave van Heynegouwenn' ende van Hollando' vors. ende sine nacomelinghen ende ons ende onsen nacomelinghen ende rechten erfnamen tote desen daghe toe van huden, oec warof datse rorenp'; ende scelden hem ende sinen naecomelingheq' vor ons ende vor onsen naecomelinghenr' ewelike daer of quite. Ende waer dat zake dat dese lettre in enigher manieren gheargherts' jof verwaerloest worden, zo gheloven wise hem te vernuwen, ende vaste ende ghestade te houden al dat hier vorscreven es.

In orconde etc. Ghegheven des zonnendaghes nae sente Victorst' dach int jaer u' XXVo.

a
namelijk van Jutte hertogin van Saksen, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. ZH 193.
b
digniteitspunten ontbr. B.
c
Angh'en AB.
d
lezing or onzeker A; Madenburch B.
e
Angh'en AB.
f
Duytschen huse B.
g
Heynric B.
h
Will. A.
i
Heynn. A; Heneg. B.
j
Gheervliet B.
k
M'grieten A.
l
Willaems B.
m
hier en hierna om gaten in het perkament heen geschreven B.
n
vanaf hier geschreven door andere hand A.
o
Will. A.
p
Heyn. A; Heneg. B.
q
Gh'vliet A; Gheervliet B.
r
Amm's A.
s
Will. AB.
t
ghoeden B.
u
30 november.
v
M' A.
w
Gheervliet B.
x
Amm's A.
y
hier nacomelinghe, doorgestreept A.
z
de eind-e bovengeschreven A.
a'
Gh'vliet A; Gheervliet B.
b'
Amm's A.
c'
boven de e een niet voltooide afkortingsstreep A; boden B.
d'
Heyn. A: Heneg. B.
e'
Holl. AB.
f'
gecorrigeerd, vermoedelijk uit sinen A.
g'
de eerste letter uit een uitgeveegde d A.
h'
Amm's A.
i'
26 december.
j'
Amm's A.
k'
Gh'vliet A; Gheervliet B.
l'
Amm's A.
m'
die B.
n'
Heyn. A; Heneg. B.
o'
Holl. AB.
p'
roeren B.
q'
nae comelinghe A.
r'
nae comelinghe A.
s'
de tweede r op rasuur A.
t'
Victoirs B.
u'
hier van B.
Oorkonder: Rudolf hertog van Saksen en zijn echtgenote hertogin Jutte
Destinataris: graaf Willem III