Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X050v_230_1 ZH_K_X051r_230_2 B ZH_G_X041v_230_1 ZH_G_X042r_230_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 50v-51r, nr. 229 (1326 ca. augustus, naar een ontwerptekst).

Boven de tekst, door andere hand: Factum est tale. – In de marge aan het einde van de tekst, door nog een andere hand: Concordatus.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 41v-42r, nr. 222 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).

In de marge naast het begin van de tekst: Factum est tale. – In de marge aan het einde van de tekst, door een andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ III, p. 407-108, ad 'in het jaar 1383'. – Van Riemsdijk, 'Registers Gerard Alewijnsz.', p. 66-68 (189-191).

De onderstaande tekst zal, gezien de omringende oorkonden, circa augustus 1326 in het primaire register A zijn ingeschreven, en is derhalve vóór die tijd opgesteld. Het betreft een rechtskundig advies over de kwestie of grafelijke voorrechten die tot wederopzegging waren verleend, en die daarna door latere graven waren bevestigd, uiteindelijk toch herroepen kunnen worden. Het stuk houdt hoogstwaarschijnlijk verband met de in 1325 spelende kwestie van het Dordtse stapelrecht, dat op 24 juni 1326 door graaf Willem III werd ingetrokken (zie nr. ZH 218); in deze periode zal het advies zijn opgesteld, mogelijk rond 17 oktober 1325, toen de grafelijke leenmannen een uitspraak deden in deze zaak (zie nr. ZH 193). De tekst dateert in ieder geval van vóór het onderhavige afschrift van circa augustus 1326 in het primaire register Zuidholland. De in de tekst genoemde opeenvolgende Vlaamse graven Robert, Lodewijk, Lodewijk en Lodewijk kunnen niet voor de datering van het stuk worden gebruikt, zoals Van Mieris doet, omdat zij fictief zijn, en slechts dienen om de juridische probleemstelling te verduidelijken; ook de stad die marktrechten kreeg is niet nader gespecificeerd. Zie over dit alles Van Riemsdijk, 'Registers Gerard Alewijnsz.', p. 45-57 (168-180).

Dezelfde tekst is voorts genoteerd op een los blad perkament dat is ingebonden in het register 'Pauca collecta'; zie nr. PC 7. Dit afschrift heeft met dat in A gemeen dat er een aantal spaties in staat, die de plaatsen aangeven waar een volgende stap in de argumentatie wordt gezet (terwijl in nr. PC 7 de eerste vier stappen bovendien zijn gemarkeerd d.m.v. een nieuwe regel voorafgegaan door een paragraafteken). Deze spaties, in onderstaande editie aangegeven door op een nieuwe regel te beginnen, zullen teruggaan op de indeling van de door de geleerde legist geschreven ontwerptekst. Hieruit volgt dat A en de versie in PC 7 waarschijnlijk beide teruggaan op dat ontwerp. Gezien de onderlinge verschillen zijn ze in ieder geval niet van elkaar afgeschreven; de versie in A geeft soms een betere lezing (zie voetnoot j').

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift A. Varianten uit het gelijkwaardige afschrift PC 7 zijn geannoteerd onder het sigle A'.

a Robertusb comes Flandrie dedit litteras cuidam oppido suo, per quas volebat quod in eodem oppido esset commune forum emendi et vendendi, quod enim forum perduraret usque ad voluntatem ipsius concedentis.

c Loduwicusd comes, successor dictie comitis, privilegia et litteras concessas dicto oppido a suis predecessoribus ratificavit et confirmavit, videlicet eo modo quod litteras eis concessas pro se et suis successoribus eis et eorum successoribus volebat esse firmasf perpetuo et illibatas.

g Loduwicush comes, successor dicti Loduwici, in genere confirmaviti omnes litteras et privilegia concessa a suis predecessoribus dicto oppido.

j Ludowicusk ultimus, qui modo est, revocat predictum forum quod predecessor eius dicto oppido concesserat usque ad eius revocationem. Predictum oppidum dicit quod revocare non potest propter verbum illud perpetuo quod ponitur in confirmatione Ludowicil sui predecessoris.

Queritur quid iuris.

Et videtur quod revocari non possit, quia idem Loduwicusm promisit dicto oppido perpetuo servare quod eis erat concessum, et a significatione verbi non est in dubio recedendum.

Contrarium credo verius sine dubio; nam n comes Flandrieo princeps est et princeps reputatur in suo comitatu, et ideo predecessor eiusp maxime in talibus non potuit imponere legem suo successori. Item littere predicte non videntur q continere privilegium sedr solum mandatum, quod revocari potest per pro voluntates mandantis. Quod enim pretor iussitt, contrario iudicio tollere potest; solvitur enim iudicium vetanteu eo quod iudicare iussit. Item si predicte littere confirmatorie reputantur, adhuc revocari potest forum; nam effectus confirmationis est ratificare quod factumv est a predecessore, sed predecessor contulit usque ad revocationem, et ideo successor, qui est eadem persona cum defuncto, ratum habere debet usque ad revocationem nec ulterius obligatur. Item per mortem eius qui contulit videtur esse forumw revocatum. Nam, cumx iura dicant, quod si papa fecerit alicui gratiam usque ad suum beneplacitum vel usque ad suam revocationem, quod gratia continguitury morte concedentis.

Eodem modo in propositoz.

Item iura dicanta': si locavib' tibi domum vel precario concessi usque ad meum beneplacitum vel usque ad revocationem c', et locatio et precarii rogatio extinguitur morte concedentis.

Item si confirmatio dici debeat, tunc reputari debet facta essed' in forma omnie' sicut ritef' facta est, que confirmatio nichil dat sed datum ut est datum ratificat.

Et licet in confirmatione non apponaturg' prout rite et iuste, tamen intelligitur et ideo debet reputari simplex confirmatio et in forma communi.

Non autem potest dici quod confirmatio fuerit facta ex certa scientia, nam nulla cause cognitioh' intercessit nec tenor concessionis primoi' incertus fuit in ipsa confirmatione, et ideo non potest dici confirmatio facta ex certa scientiaj'.

Item posito quod privilegium essetk' eciam sinel' temporis prefinitione concessum, attamen revocari possetm' ex causa; nam privilegium concessum, cumn' tendit ad abusumo' vel cum tendit processu temporis in grave dispendium plurimorum, quod cum tempore concessionis non tendebat, revocari potest et eciam ex pluribus causis in iure contentis. Sic autem est in proposito, prout lator presentium poterit enarrare. Item posito quod confirmatio facta fuerit cum illo verbo perpetuo, ut dictum est, attamen iura sunt expressa quod revocari potest; nam sicut video hic, quod aliquis successor vel idem promittit se eciam iure iurandop' factum suum servaturum, intelligitur semper quod servare promittit iuxta substantiam facti seu contractus super quo iuratur. Ita video idem alibi in iure. Nam iura dicantq': si dedi tibi rem inr' emphitiosim, s' quod perpetuo tet' non expellam, intelligitur si fidem mihi servaveris de censu debito solvendo; nam si cessaveris in solutione dicti census, incontinenti possum teu' expellere non obstante verbo v' perpetuo quod in promissione fuit adiectum. Idem est si locavi tibi domum et promisi te non expellere. Idem est si ego vasallus domino meo promisi fidem perpetuo servaturum; intelligitur enim iuxta naturam contractus si mihi fidem servaverit.

Item si maritus uxori promittit fidem servaturum et eam numquam expulsurumw' de domo; intelligitur enim si ipsa in lege matrimonii non commiserit, quia statim expelli posset, non obstante promissione predicta; et hoc facit natura contractus. Si ergo comes factum sui predecessoris confirmavitx', intelligitur et intelligi debet confirmatio sic facta iuxta substantiamy' et naturam prime concessionis. Cum igitur concessio facta exstiteritz' usque ad revocationem, confirmatio operabitur, quod factum confirmatum ratum esse debet usque ad revocationem. Per hoc multa possent allegari iura civilia et canonica et allegabuntur, si necesse fuerit.

Item predecessoresa'' predicti comitis privilegia concesserunt aliis villis de Flandriab'', antequiora predictis et quasi eisdem c'' derogantia, et ideo intelligi debet et debuit in concessione secundorumd'' privilegiorum quod hoc esset concessum salvise'' prioribus promissis et iuramentis; nam promissionesf'' huiusmodi generales intelligi debent civili modo sine preiudicio iuris alieni. Apparet enim: si vasallus iuret domino suo novo fidelitatem et ei servare perpetuo, intelligitur in huiusmodi iuramento auctoritas superioris accepta, et eciam intelligitur salvum iuramentumg'' quod prestitit domino suo antiquiori. Sic et eodem modo in proposito.

a
hier A'.
b
Rob'tus A.
c
hier A'.
d
de o gecorrigeerd AB; Ludowicus A'.
e
domini B.
f
hierna enkele letters geradeerd A.
g
hier A'.
h
de o gecorrigeerd AB; Ludowicus A'.
i
het afkortingsteken voor con gevlekt, mogelijk doorgestreept A.
j
hier A'.
k
Ludowicus A'.
l
Loduwici A.
m
Ludowicus A.
n
hier cum B.
o
Flandr. A'; Fland'e B.
p
e onduidelijk vanwege een correctie A.
q
hier legem, doorgestreept A.
r
secundum A'.
s
per voluntatem A'.
t
ontbr. A'.
u
vocante B.
v
forum B.
w
volgorde: forum esse B.
x
boven de regel toegevoegd A; ontbr. A'.
y
extinguitur B.
z
verbeterd uit preposito, en in het begin een p teveel A.
a'
dicunt B.
b'
lo gecorrigeerd uit d A.
c'
hier een verticale streep A.
d'
volgorde: esse facta B.
e'
communi B.
f'
onduidelijk (op rasuur?) B.
g'
at onduidelijk vanwege slijtage aan de inkt A'.
h'
cause cognitio geëxpungeerd B.
i'
prime B.
j'
nam nulla cause ... scientia ontbr. A'.
k'
esse A'.
l'
bovengeschreven B.
m'
gecorrigeerd A.
n'
non B.
o'
cum tendit ad abusum boven de regel toegevoegd A'.
p'
eciam iure iurando door andere hand verbeterd uit iurat A; etiam iureiurando A'.
q'
dicunt B.
r'
an A'.
s'
hier tibi AA'; et B.
t'
ontbr. B.
u'
volgorde: te possum B.
v'
hier twee doorgestreepte letters A.
w'
expulsuram AA'B.
x'
confinavit A'.
y'
sbam, de afkortingstekens weggelaten B.
z'
extiterit A'.
a''
predecessorum B.
b''
Fland'a B.
c''
hier predictis, doorgestreept B.
d''
in dit woord gecorrigeerd A.
e''
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament A'.
f''
promissionis A'.
g''
door een andere hand gecorrigeerd A.