Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X060r_301_1 B ZH_G_X049r_301_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 60r, nr. 297 (1328 ca. begin december).

In de marge: Nota.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 49r, nr. 293 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willam van Duvenvoirde.

In de marge een kruis versierd met twee punten.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 428.

De datering van de inschrijving van deze tekst in het register A is afgeleid van de omringende primaire registraties (nrs. ZH 299 en 303).

Vgl. nr. ZH 302.

Wi scepen, Raed ende ghemeene porte van Sintea Gheertruden bergheb maken cond ende kenlic allen luden die desen brief zullen sien ofte horen lesen dat wi onsen goeden vriend Willamec van Duvoirded, camerlenc ons liefs heren sgraven van Heynnegouwene ende van Hollandf, ende sinen erfnamen verpacht hebben alle dat recht van alle den buunreng ende wildert die wi eyschen ende calengierende sien van onser poirte weghen voirnoemt ende gheleghen sien tusken Stienloeh ende Oisterhoutei alse verre als si ons toe behoeren, elcs jaers omme vijf ende twintich pond Tornoysej, enenk grote coninx Tornoysel voir sestien penninghe gherekent, te betalen alle jare te Karsavond toit der tijd toe dat besceyden ende gheeffent es bi onsen lieven here den grave voirnoemd ende bi den hertoghe van Braibandm jof bi den ghenen die si dair toe voeghen sullen.

In orkonde enden in kennesse der wairheit hebben wi desen brief bezegheld med onser ghemeenre poirte zeghel. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo XXVII des sonnendaghes nae sinte Marcuso dach ewangheliste.

a
Zente B.
b
b'ghe A.
c
Will. A.
d
Duvenvoirde B.
e
Heynn. A: Heneg. B.
f
Holl. A.
g
de meest waarschijnlijke interpretatie van de zes stokken tussen b en r; bumiren (?) B.
h
n verbeterd uit r AB.
i
Oist'houte A.
j
Tor. AB.
k
verbeterd uit ende A.
l
Tor. AB.
m
Braband B.
n
gecorrigeerd A.
o
Marchus B.
Oorkonder: Schepenen, Raad en gemene poort van Geertruidenberg
Destinataris: Willem van Duivenvoorde, kamerling