Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X075r_416_1 B ZH_G_X058v_416_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 75r, nr. 400 (primaire registratie).

In de moderne nummering is een fout gemaakt; lees 411.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 58v, nr. 407 (wrs. 1334 mrt. 9-1335 sept. 21, naar A).
Opschrift:

Herburgen Taschen ende Alyden, heren Jans dochteren van Brandenburch.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 207.

Vgl. de nrs. ZH 366-367 en 384-385, alsmede nr. ZH 417.

Wia Willemb grave etc. maken cond etc. dat wi gheloven ende verliet hebben Herburghen Taschen ende Aleyden, heren Jans dochteren van Brandenburch die hi hadde bi veren Jutten van Sulen sinen wive, dordalfc hondert pond zwarter Tornoysed jairlixer renten in onser tollen toit Ammers, jairlix op te bueren ende te heffen sonder vertrecken half tote sente Martijnse misse in den winterf ende half toit sente Pieters misse in den lenteng, te houden van ons ende van onsen nacomelinghen graven van Hollandh tote eenen rechten erfleene, mit eenen spairwair te verheerghewaden; mair die voirghenoemde jair renten moghen wi of onse nacomelinghe jairlix lossen ende bescudden jof wi willen ten lesten termine voirscreven med vijf ende twintich hondert ponden des voirseits payments, ende behoudelike dien kinderen hoir renten die hem dan achterstadich waren, in dier manieren dat men dat ghelt rechte voirt belegghen sal bi onsen rade ende sonder archlist an erve, wilc erve die voirghenoemde kindere ende hore nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden sullen toit eenen rechten erfleene, te verheghewadeni alst hier voren bescreven es; behouden veren Jutten hoire moder hoir lijftocht, in sulker manieren als hoir brieve spreken die si dair of heeft.

Ende hier over waren onse manne als hair Gherardj here van Voirne, burchgrave van Zeelandk, Jan van Polanen, Daniel van der Merewedenl ende Willemm van Duvenvoirde, ridders. Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive ende onverbroken, zoe hebben wi desen voirghenoemden kinderen desen openen brief dair op ghegheven beseghelt met onsen seghel. Ende want wi Gherardn here van Voirne, burchgrave van Zeelando, Jan van Polanen, p Daniel van der Merewedeq ende Willemr van Duvenvoirde, ridders, hier over ende ane gheweset hebben alse manne ons lieves heren van Hollands dair dese dinghe ghesciet sien, soe hebben wi desen brief mede beseghelt met onsen seghelen omme die meerre orkonde deser dinghe.

Ghegheven in den Haghe des saterdaghes voir sente Laurens dach int jair XXXII.

a
Vóór de initiaal een aanvangsteken B.
b
Will. A.
c
o onduidelijk, verbeterd uit a A; derdalf B.
d
Torn. AB.
e
M'tijns AB.
f
11 november.
g
22 februari.
h
Holl. AB.
i
verhereghewaden B.
j
Gher'd A; Gheraird B.
k
Zeland B.
l
Me'weden AB.
m
Will. A.
n
Gher'd A; Gheraird B.
o
Zeland B.
p
hier ende, doorgestreept A.
q
Me'wede A; Me'weden AB.
r
Will. A.
s
Holl. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Harburch Tasse en Aleid, dochters van heer Jan van Brandenburg en zijn echtgenote vrouw Jutte van Zuilen