Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X078r_437_1 ZH_K_X078v_437_2 ZH_K_X079r_437_3 B ZH_G_X060v_437_1 ZH_G_X061r_437_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 78r-79r, nr. 432 (1333 ca. maart 30-april 17, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Altena.

In de ondermarge van f. 78v de custode: rechten leenvolghers.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 60v-61r, nr. 428 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Huerne ende Altena.

In de marge, door andere hand:erne ende Altena.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 53-54, ad 1307 april 7.

Zie de opmerking bij nr. ZH 439.

Wi Reynoud grave van Ghelre ende Otte ..grave van Cleve doen cond alre malke ende orkonden dat wi opene brieve Gherets here van Hoirne, die gheseghelt waren mit der heren zeghelen die dair in ghescreven stonden, hebben ghesien ende hoiren lesen in desen woirden sprekende.

Wi Gheraerda here van Horne doen cond al den ghenen etc. ende verghien openbairlike mit desen brieve dat Woldrichem ende tland van Altenab also verre als dat roeret van der heerscip van Cleve, ende voirt al dat goid dat onse here c onse vader ende hair Willemd onse broeder, dair die ziele God of hebben moete, te leene hilden van der heerscip van Cleve, het si an heerscip, an gherechten, an rechte, an renten, an lande, an mannen, an dienstmannen, an luden, an naten endee an droeghen, soe wijt ghenomt es ende soe wair ende te wilken rechte het gheleghen es, ledich was worden der gravescip van Cleve van doede ons voerghenoemds broeders heren Willemsf, die sonder rechten leenvolgher starf, alsoe dat wi gheen recht an desen goede en hadden. Ende want wi ons des goids te wederwille des graven van Cleven mid onrechte onderwonden, soe hebben wi over eeng ghedraghen mit den hoeghen manne onsen here, heren Otten den grave van Cleve, bi sijnre ghenaden alse dat hi ons van desen goide verleent heeft ende wijt van hem ontfanghen hebben in alsoedanighen voirwairden dat wi ende onse rechte leenvolgher onsen voirghenoemden here ..den grave, ende soe wie grave es te Cleve, verbonden sullen sijn eeweliken ende bereet ende willich wesen te varen ghemeenlike toit allen den dienste die een man sinen here van rechte sculdich es te doene, ende dair toe hier boven te sonderlinghen dienste als hier na staet bescreven: alse wanneer ende hoe dicke ons ghebiet onse voirseide here die grave of soeh wie grave es te Cleve omme weringhe sijns lands, soe sollen wi binnen viertien nachten na den ghebode comen selver mit XX mannen wel gheboren luden, wel gheorft; en dede ons kenlike ende wittelike noet dat wi selve niet comen en mochteni, soe sellen wi eenen eersamen ridder toit eenen hoiftman voir ons met desen luden senden te volbliven in ons voirs. heren lande, soe wair hi ons hiet legghen, ende dair sijn land te weren wederj alremallic, nyemant uytghesceyden, op onses selves cost ende op onses selves anxt ende op ons selves scade ende verlies, het si ane luden of ane goede; ende voirt of hijs ghesint mit hem buten sinen lande te varene soe wair hijs begheert weder alre malke, dair wijt mit eeren doen moghen na rechte ander sinen mannen, ende niet uterk deser dienst te sceyden het en si mitl sinen oirlove ende met sinen wille. Ende verghien oec dat wi voir ons ende voir onsen rechten leenvolgher ghesekert hebbe ende ghesworen ende zekeren ende zweren in desen brief alle die voirscreven voirwairden onsen voirs. here, ende soe wie grave es te Cleve, vaste ende trouwelike te houden; ende hebben verwilkoirt te meerre sekerheit ende verwilcoiren mit desen brieve, ware dat wi eenich van desen m voirwairden versumen jof verbreken, des of God wille niet ghescien en sal, soe hebben wi verboren al datn recht dat wi an den voirs. goede hebben, ende sullen dat rumen den grave van Cleve zoe wie die es, alsoe dat hi mit desen goede alse mid den sinen doen mach sinen volcomen vryen wille. Ende oic soe bidden wi die heren in der lande ende bi der lande dit goet gheleghen es, ende sonderlinghe onsen heren ende onsen maghen ende mid name hoeghe lude heren Johanneo den hertoghe van Braband, heren Willemp den grave van Heynnegouwenq ende van Hollandr, heren Arnoude den grave van Loen, heren Enghebrechtes den domproifst van Utrechtet, onsen broeder, ende edele luden Reynoude den here van Valkenburch, heren Godefrijt den here van Heymsbergheu, heren Janne den here van Cuyke, heren Gherardev den here van Diest, heren Otten van Cuycke, heren Willemw van Meghen, heren Alebrechtx den here van Harpen, heren Willemy den here van Craendong, heren Diederic den here van Batenburch, heren Heynric den here van Ghenp, here Willem den here van Pietershemz, heren Daniel ende heren Robrecht van Gorea', heren Willem van Mille, heren Goswijn van den Borne ende heren Gheerlach van den Bosche, ridderen, dat si ende hoir nacomelinghe den grave van Cleve, soe wie die es, weder ons ende weder alle die ghene die dit goet besparren in desen goede helpen haldenb' ende bescarmen, of wijt of eenich onser rechter leenvolgher verliesen in diere wijs alst hier voren staet bescreven; wair oic dat wi ons darenboven des goids onderwonden, des oft God wille niet sijn en sal, soe waren wi trouweloys ende meenedich, alle begrijp ende airchlist op wederc' siden uuyt ghesceyden. Voirt soe willichuer onser rechter leenvolgher dit goet ontfaen sal, die sal die selve zekerhede ende den selven eet doen alse wi ghedaen hebben, alle dese voirscreven voirwairden vaste ende trouwelike te houden in alle diere manieren alst hier voren es bescreven. Ende hier mede sien wi alinckelike versoent mit onsen voirghenoemden here den graven van Cleve van onse ghevonghenisse dair wi omme verbonden waren ende van al dien dat dair of comen was, ende vertyen alre werewoirt, gheestelic ende wairlic, die ons of onsen d' nacomelinghen weder eenich der voirscrevenre stucken eenichsins te helpen comen moghen.

Ende in een orkonde ende in een eewelic stedicheit deser dinghe so hebben wi desen brief doen beseghelen met onsen ende met onser voirghenoemder heren ende maghe zeghelen. Ende wi hertoghe van Braband, grave van Heynnegouwene' ende van Hollandf', grave van Loen ende anders heren ende ridderen die hier voirghenoemd sijn, gheloven voir ons ende voir onse nacomelinghe, wair dat die voirseide here van Hoirne of eenich van sinen rechten leenvolghers dit voirseide goed versumede of verlore in diere wijs alse voirscreven es, sone sullen wi hem noch helpen noch raden toit desen goede weder den grave van Cleve; ende hebben in orkonde des omme bede willen des voirs. heren van Hoirneg' onsen seghel an desen brief ghehanghen. Dit es ghesciet ende dese brief es ghegheven int jair ons Heren M CCC ende sesse, des donresdaghes na andach Paischen.

Ende wi van Ghelre, van Cleve graven voirs. in orkonde dat wi desen brief ghesien ende ghehoirt hebben beseghelt mit der voirghenoemden heren seghelen, hebben wi onse seghele ghehanghen an dit transcrift int jair ons Heren M CCC ende sevene, des dinxendaghes op avond h' Lucas ewangelisten.

a
Gher'd A.
b
Althena B.
c
hier ende vader, doorgestreept B.
d
Willaem B.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
Will's A; Willaems B.
g
doorgestreept B.
h
boven de regel toegevoegd B.
i
enmochten, de woorden gescheiden d.m.v. een verticaal streepje A.
j
dit woord en de eerste letters van het volgende woord geschreven over een uitgeveegde tekst A.
k
doorgestreept B.
l
verbeterd uit bi A.
m
hier of verbreken, doorgestreept A.
n
verbeterd uit onse A.
o
Janne B.
p
Willam B.
q
Heynn. A; Heneg. B.
r
Holl. AB.
s
Enghebr. A.
t
Utr. A.
u
r en g gescheiden door een gaatje in het perkament B.
v
Gher'de A.
w
Willame B.
x
Aelbrecht B.
y
Will. B.
z
Piet'shē A; Piet'shem B.
a'
Ghore B.
b'
haliden met de i geëxpungeerd A.
c'
geschreven over een uitgeveegd ander woord A.
d'
hier erfnamen, doorgestreept A.
e'
Heynn. A; Heneg. B.
f'
Holl. A.
g'
Hoerne B.
h'
hier sente boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: Reinoud graaf van Gelre en Otto graaf van Kleef
Destinataris: Gerard heer van Horn