Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)

Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)

Naam college:
Provinciale Rekenkamer van Holland.

Datum oprichting:
1 mei 1752.

Datum opheffing:
28 januari 1795.

Vestigingsplaats:
Den Haag.

Zetelaantal:
9.

Zetelverdeling tussen basiscolleges:
1 zetel voor de Ridderschap van Holland.
5 zetels voor de 11 steden van het Zuiderkwartier (Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Den Briel).
3 zetels voor de 7 steden van het Noorderkwartier (Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik, Purmerend).

Toerbeurt:
(Bron: Resolutie Staten van Holland 28 augustus 1751: bevat een verdelingsschema.)

-Ridderschap: 1 permanente zetel
-Dordrecht: 1754 - 1761 - 1767 - 1773 - 1779 - 1787 - 1794
-Haarlem: 1752 - 1758 - 1764 - 1770 - 1778 - 1785 - 1791
-Delft: 1752 - 1758 - 1764 - 1772 - 1779 - 1785 - 1791
-Leiden: 1752 - 1758 - 1766 - 1773 - 1779 - 1785 - 1791
-Amsterdam: 1755 - 1761 - 1769 - 1776 - 1782 - 1788 - 1794
-Gouda: 1757 - 1764 - 1770 - 1776 - 1782 - 1790
-Rotterdam: 1752 - 1760 - 1767 - 1773 - 1779 - 1785 - 1793
-Gorinchem: 1755 - 1761 - 1767 - 1773 - 1781 - 1788 - 1794
-Schiedam: 1755 - 1763 - 1770 - 1776 - 1782 - 1788
-Schoonhoven: 1752 - 1758 - 1764 - 1770 - 1776 - 1784 - 1791
-Den Briel: 1755 - 1761 - 1767 - 1775 - 1782 - 1788 - 1794
-Alkmaar: 1752 - 1758 - 1764 - 1773 - 1779 - 1785 - 1794
-Hoorn : 1752 - 1758 - 1767 - 1773 - 1779 - 1788 - 1794
-Enkhuizen: 1752 - 1761 - 1767 - 1773 - 1782 - 1788 - 1794
-Edam: 1755 - 1761 - 1767 - 1776 - 1782 - 1788
-Monnikendam: 1755 - 1761 - 1770 - 1776 - 1782 - 1791
-Medemblik: 1755 - 1764 - 1770 - 1776 - 1785 - 1791
-Purmerend: 1758 - 1764 - 1770 - 1779 - 1785 - 1791

(Elk van de 11 steden van het Zuiderkwartier bezet binnen een periode van 33 jaar 5 maal 1 zetel, elk van de 7 steden van het Noorderkwartier bezet binnen een periode van 21 jaar 3 maal 1 zetel).

Zittingstermijn1:
Gecommitteerde uit de Ridderschap: voor het leven.
Gecommitteerden uit de steden: drie jaar.

Benoemende instantie:
Staten van Holland, op voordracht van de steden en de Ridderschap van Holland.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Aanvangsdatum: de gebruikelijke ingangsdatum 1 mei, tenzij anders vermeld. De uitzonderingen zijn:
-gecommitteerden namens de Ridderschap. Omdat zij voor het leven zaten, was een vaste ingansgdatum voor hen niet van toepassing.
-bij tussentijdse opvolging door overlijden of ontslag van de voorganger.
In al deze gevallen wordt bij 'bijzonderheden' vermeld welke datum gebruikt is; in de meeste gevallen is dat de datum van benoeming door de Staten van Holland. Wanneer de benoeming door de Staten van Holland plaatsvond na 1 mei, is dat ook vermeld.
Einddatum: in principe aansluitend bij de aanvangsdatum van de opvolger, tenzij een specifieke einddatum bekend is (bijvoorbeeld door overlijden).

Ministers in dienst van het college:
Twee secretarissen (in de periode 1752-1754 was er een adjunct-secretaris, die in laatstgenoemd jaar een van de secretarissen opvolgde.

Naamlijsten en bronnen:
Algemeen
-Gecommitteerden 1752-1794: Bericht wegens de gesteltenisse der hoge vergaderingen en collegiƫn in 's-Gravenhage etc. ['Haagse Herenboekjes'].
-Gecommitteerden 1752: Smit, J., Het archief der Rekenkamer ter Auditie van de Gemeenelandsrekeningen en de opvolgende colleges met de daaronder berustende rekeningen ('s-Gravenhage 1946) 27-29.
-Gecommitteerden 1752-1794: Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de provintiƫn van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (Amsterdam 1728-1794) Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek onder signatuur T 1141, vanaf 1730.

Per kwartier
-Gecommitteerden Noorderkwartier 1752-1795: Rijksarchief in Noord-Holland, archief van Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier, inv. nr. 323.

Per basiscollege
-Gecommitteerden uit Rotterdam 1752-1795: J.H.W. Unger, De regeering van Rotterdam, 1328-1892. Naamlijst van personen die in of van wege de regeering ambten hebben bekleed, voorafgegaan door eene geschiedkundige inleiding over den regeeringsvorm van Rotterdam (Rotterdam 1892) 534-535.
-Gecomitteerden uit Edam 1752-1788: Pieter van Meghelen, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572, Rijksarchief in Noord-Holland, losse aanwinsten, inv. nr. 104 en eveneens in Streekarchief Waterland, oud-archief Edam, inv. nr. 64a, 58.

Literatuur:
Smit, J., Het archief der Rekenkamer ter Auditie van de Gemeenelandsrekeningen en de opvolgende colleges met de daaronder berustende rekeningen ('s-Gravenhage 1946) 25-29.

Noten:
1 Deze zittingstermijnen moeten opgevat worden als maximum zittingsduur zonder nieuwe benoeming. In praktijk kwamen kortere termijnen voor.