personen

Edzard Sirtema van Grovestins

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 135 en II, 84, maar zonder leefjaren.
Overig: was grietman van Hennaarderadeel 1671-1706.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 247.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1689 - 10-02-1692
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-11-1692 - 20-05-1694
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1694 - 30-05-1695
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 25-04-1701 - 24-10-1702
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Kwartier, einddatum en de reden van beƫindiging onzeker.