personen

mr. Egbert Sjuck Gerrold baron Juckema van Burmania Rengers

heer van Cammingaburg.

geboren: 1745
overleden: 1806

opmerkingen

Overig: was grietman van Wymbritseradeel 1773-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 302.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 195.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 293 en II, 199..

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 237.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1065.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 182.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 412.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1764 - 30-04-1767
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1767 - 27-04-1768
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-04-1768 - 26-04-1770
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1770 - 19-02-1795
namens: Westergo, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 17-10-1801 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...

Van Burmania Rengers werd op 24 april 1804 opnieuw op voordracht benoemd. De termijn van zijn eerste benoeming liep af op 1 november 1804.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden vertegenwoordigende het Bataafs Gemenebest (Raadpensionaris)
van: 06-05-1805 - 24-02-1806
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.