personen

jonkheer Ernst Sicco van Aylva

Ook bekend als Sicco van Aylva.

geboren: 1635
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden in of na 1678.
Overig: was grietman van Westdongeradeel 1654-1678.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 70.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I,11 en II, 10.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 38 (1940) 88.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-03-1663 - 14-05-1665
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1665 - 10-02-1668
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-04-1670 - 16-06-1671
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1671 - 18-10-1672
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-04-1674 - 11-08-1677
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...