personen

mr. Sjoert Saeckma

Ook bekend als Suffridus Saeckma.

geboren: 1607
overleden: 08-12-1655

opmerkingen

Overig: was grietman van Dantumadeel 1631-1655.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 123.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 369 en II, 256.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 43.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 271.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 1635 -
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar uit E. Smits, De Friesche admiraliteit boven water 1 (Dokkum 1996) 43, onzeker.