personen

Willem Hendrick van Heemstra

Ook bekend als Willem Hendrick van Hiemstra.

geboren: 1696
overleden: 18-09-1775

opmerkingen

Overig: Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 geeft benoemingen door de stadhouder in de Admiraliteit van Friesland voor het kwartier der Steden in 1746 en 1748. Er werden echter geen commissiebrieven van de Staten-Generaal aangetroffen.
Was grietman van Kollumerland 1743-1775.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 102.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 169 en II, 108.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 23-04-1743 -
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 22-04-1751 - 11-02-1756
namens: Oostergo, Kollumerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 23-03-1756 - 24-04-1757
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1770 - 11-02-1773
namens: Oostergo, Kollumerland
anderen met deze aanstelling...