personen

Augustinus Lycklama à Nijeholt

geboren: ca. 1603
overleden: 01-08-1670

opmerkingen

Overig: was grietman van Oost-Stellingwerf 1647-1661.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 396.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 251 en II, 171.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-04-1628 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-05-1653 - 30-04-1656
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...