personen

Frans Julius Idzert Johan Heringa van Eysinga

geboren: ca. 1755
overleden: 11-07-1806

opmerkingen

Overig: was grietman van Rauwerderhem 1768-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 168.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 101 en II, 67.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 08-02-1777 - 11-02-1779
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1779 - 11-02-1782
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-05-1785 - 28-04-1788
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1791 - 12-02-1794
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1794 - 19-02-1795
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens opheffing van het college.