personen

Schelto Hessel Roorda van Eysinga

geboren: 1722
overleden: 08-07-1790

opmerkingen

Overig: was grietman van Haskerland 1750-1790.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 360.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 101 en II, 67.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 595.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 345.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1758 - 20-05-1766
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1767 - 06-05-1770
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst in Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) geeft 1769 als aanvangsjaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 06-05-1772 - 05-05-1773
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Hoewel (het afschrift van) zijn commissie van de Staten-Generaal hem in de Admiraliteit in Friesland plaatst, moet de voorkeur worden gegeven aan de Naamlyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter admiraliteit (zie institutionele toelichting). Bovendien is geen andere Friese gecommitteerde bekend in de Admiraliteit van Amsterdam in de jaren 1772-1773.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-05-1773 - 11-05-1779
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...