personen

Doecke van Aysma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: waarschijnlijk kort na 1598 overleden.
Overig: was grietman van Ferwerderadeel vanaf 1582.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 48.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 243 en II, 165.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-02-1581 - 27-08-1581
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.