personen

Aulus van Haersma

geboren: ca. 1611
overleden: 18-06-1669

opmerkingen

Persoonsgegevens: het geboortejaar is mogelijk 1610.
Overig: was grietman van Smallingerland 1637-1660.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 142.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 211 en II, 143.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-02-1644 - 15-03-1648
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-07-1648 - 06-05-1652
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1652 - 08-02-1656
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 09-02-1656 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1660 - 05-02-1664
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1664 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1663 en 1665.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 08-02-1667 - 10-02-1668
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...