personen

Albert Sijbrant van Eminga

geboren: -
overleden: 1662

opmerkingen

Overig: was grietman van Franekeradeel 1652-1662.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 195.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 109 en II, 71.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 11-10-1653 - 31-05-1656
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1660 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1659 en 1663.