personen

Eelco van Glinstra

geboren: 1668
overleden: 14-10-1706

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkende overlijdensdatum 16 in plaats van 14 oktober.
Overig: was grietman van Gaasterland 1693-1706.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 382.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 258 en II, 174.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-05-1695 -
anderen met deze aanstelling...

De voornaam wordt niet genoemd. Op grond van de almanak van Zevenwolden (zie institutionele toelichting) mocht de grietenij Gaasterland de plaats vervullen van 1695-1698. Aanvangsdatum: dag waarop zijn aanwezigheid in de vergadering voor het eerst genoteerd is.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-04-1701 - 24-03-1704
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

De beschikbare bronnen (evenals de index op de commissieboeken van de Staten-Generaal in het Nationaal Archief) geven alle ten onrechte aanvangsjaar 1704; de commissie dateert echter uit 1701. Kwartier onzeker.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-05-1704 - 14-10-1706
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden, mogelijk op 16 oktober (zie 'opmerkingen').