personen

jonkheer Willem Anne van Haren

geboren: 24-08-1749 te 's-Gravenhage
overleden: 22-04-1835 te Veenklooster

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.
Overig: was grietman van West-Stellingwerf 1779-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 406.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 147 en II, 92.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 174.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 693.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1773 - 30-04-1775
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 19-06-1775 - 02-05-1776
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-05-1776 - 11-05-1779
namens: Zevenwolden, Weststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-06-1782 - 01-05-1785
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 07-1787 - 12-1787
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1791 - 11-05-1794
namens: Zevenwolden, Weststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 01-07-1827
namens: Stellingwerf Westeinde, ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 03-07-1827 - 18-05-1830
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.