personen

Jan van Hottinga

geboren: -
overleden: ca. 1610

opmerkingen

Overig: was grietman van Barradeel 1600-1610.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 214.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 224 en II, 151.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 10-09-1593 - 12-04-1599
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie. Opgevolgd door Eysinga.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1600 - 05-03-1601
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...