personen

Georg Wolfgang baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 1691
overleden: 28-12-1738

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema geeft overlijden 14 januari 1739. Blijkens het Nederland's Adelsboek is dat echter de begraafdatum.
Overig: was grietman van Barradeel 1703-1704, van Dantumadeel 1713-1725 en van Menaldumadeel 1729-1738.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 125, 183 en 218.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 342 en II, 227.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 206.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 162.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1710 -
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Alleen bekend uit Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 162. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1716 - 30-04-1719
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1719 - 1722
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1722 - 30-04-1728
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1729 - 1729
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1731 - 30-04-1734
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1737 - 28-12-1738
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.