personen

Matthias van Vierssen

geboren: ca. 1660
overleden: 27-02-1689

opmerkingen

Overig: was grietman van Haskerland 1681-1689.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 357.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 332 en II, 219.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 399.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-04-1681 - 30-04-1683
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 03-05-1683 - 30-04-1686
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...