personen

Wilco baron Holdinga Tjalling Camstra thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 1738
overleden: 06-05-1800

opmerkingen

Persoonsgegevens: 'Tjalling' in de naam ontbreekt bij De Haan Hettema. Baerdt geeft overlijden mei 1803.
Overig: was grietman van Wonseradeel 1788-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 275.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 342 en II, 227.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 214.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1788 - 1795
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...