personen

Lubbert Lycklama à Nijeholt

geboren: ca. 1639
overleden: 22-08-1697

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkende overlijdensdatum 2 oktober in plaats van 22 augustus.
Overig: Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 148 geeft zitting in de Raad van State in 1681, maar daarvoor zijn elders geen bewijzen aangetroffen; bovendien zijn de twee Friese zetels in deze periode reeds bezet (zoals ook uit het genoemde werk zelf blijkt).
Was grietman van Oost-stellingwerf 1661-1697. Aanvang volgens De Haan Hettema onjuist 1647.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 396.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 251 en II, 171.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-05-1662 - 19-04-1665
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 17-06-1665 - 17-07-1668
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 08-05-1668 - 28-04-1671
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1671 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk 1672.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-05-1683 - 13-05-1686
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1686 - 30-04-1689
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 31-05-1690 - 21-05-1691
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 27-05-1692 - 05-06-1695
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...