personen

mr. Aedo Alma van Idema

geboren: 1742
overleden: 1803

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Nederlandsche Leeuw geeft afwijkend geboortejaar 1730.
Overig: was grietman van Engwirden 1772-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 341.

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 506.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 329 en II, 219.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 453.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 08-08-1771 - 06-05-1773
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 08-04-1773 -
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1778 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1776 en 1782.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1779 - 12-05-1782
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1790 - 28-04-1791
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1794 - 19-02-1795
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens opheffing van het college.