personen

Assuërus Vegelin van Claerbergen

geboren: 1687
overleden: 13-03-1771

opmerkingen

Overig: was grietman van Haskerland 1739-1749.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 359.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 322 en II,

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-05-1740 - 01-05-1742
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1742 - 28-05-1743
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-05-1743 - 22-05-1746
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...