personen

Wilco baron Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

heer van Ameland (medeheer).

geboren: 1664
overleden: 04-02-1704

opmerkingen

Overig: was grietman van Barradeel 1689-1703.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 217.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 342 en II, 227.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 206.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1695 - 11-02-1698
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 08-10-1700 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 21-01-1703 - 04-02-1704
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.