personen

Feye van Scheltema

geboren: -
overleden: 11-11-1666

opmerkingen

Overig: was grietman van Kollumerland 1653-1666.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 99.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 319 en II, 214.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-05-1652 - 27-04-1656
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-04-1656 -
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...