personen

mr. Hans Willem baron van Aylva

Ook bekend als Van Aylva van Waardenburg en Neerijnen.

geboren: 08-09-1751 te 's-Gravenhage
overleden: 29-12-1827 te 's-Gravenhage

lid Vroedschap van Franeker (1779 - 1780).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Gabriëls en De Nederlandsche Leeuw geven jaar van overlijden 1823.
Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1822.
Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.
Heerlijkheden: verwerving Waardenburg en Neerijnen 1773.
Overig: volgens Raad van State 450 jaar 'lid generaliteitsrekenkamer van Friesland 1782-1783', moet zijn 'lid Generaliteits Rekenkamer'.
Was grietman van 't Bildt 1780-1788 en van Baarderadeel 1788-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) I, 138.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 26.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 501.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 13 en II, 11.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 170.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 53.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 58.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 190.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 100.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 07-05-1773 - 1776
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1776 - 1782
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1782 - 02-11-1783
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot ordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 03-11-1783 - 30-04-1784
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1784 - 30-04-1785
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1785 - 17-05-1787
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1787 - 1788
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1788 - 1791
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1792 - 30-04-1794
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1794 - 1795
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 15-11-1807
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 26-09-1815 - 29-12-1827
anderen met deze aanstelling...