personen

Upcke van Burmania

geboren: -
overleden: 18-06-1673

opmerkingen

Overig: was grietman van Wonseradeel 1664-1673.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 272.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 59 en II, 42.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 13-08-1665 - 23-05-1666
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 03-05-1666 - 11-03-1671
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1671 - 18-10-1672
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...