Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
de achter de volgende regel tich achter de voorafgaande regel r bovengeschreven, met een verwijsteken tussen e en s ts’, de ronde s in de vorm van een g er staat eerder versten dan verscen

Vergelijk regels 1981 tot en met 2030

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
1981 II 665   Boudijn ghecoren sone sophien   Boudijn ghecoren sone sophien   Boudene ghecoren zone soffien
1982     Die proefst eerst was tsinte marien   Die proeft eerst was tsinte75 marien   Die proofst eerst was sinte marien
1983     Graue florens was sijn broeder   Graue florens was sijn broeder   Graue florans was sijn broeder
1984     Sophie was hare beyder moeder   Sophie was harer beider moeder   Soffie was hoerre beder moeder
1985     Ende graue diederic haer vader   Ende graue diederic haer vader   Ende graue dideric hoer vader
1986 II 670   Jnt selue iaer verheerde algader   Jnt selue iaer verheerde algader   Jnt selue iaer verheerde al gader
1987     Philips bisscop van colen dat lant   Philips bisscop van colen dat lant   Philips de bisscop van coelne dat lant
1988     Op der weseren dat doe in hant   Op der weseren dat doe in hant   Vp der weseren dat doe in hant
1989     Die hertoghe hilt van bruneswijc   Die hertoghe hielt van bruneswijc   Die hertoghe helt van brunsewijc
1990     Hem volchde keyser vrederijc   Hem volgede keyser heinrijc   Hem volghede keiser vrederijc
1991 II 675   Met groten heer zeer vermeten   Met groten heer sere uermeten   Met groten here seer vermeten
1992     Ende heuet bruneswijc beseten   Ende heuet bruneswijc beseten   Ende heuet brunsewijc beseten
1993     Ende dat ghewonnen borgen vele   Ende dat ghewonnen borge vele   Ende dat ghewonnen ende borghe vele
1994     Ende oec inden seluen nijtspele   Ende oec in den seluen nijt spele   Ende oec inden seluen nijt spele
1995     Den hertoghe mede gheuaen   Den hertoghe mede gheuaen   Den hertoghe mede gheuaen
1996 II 680   Ende vten hertochdom ghedaen   Ende wten hertoechdoem ghedaen   Ende vten hertoghedoem ghedaen
1997     Ende heuet ghegheuen dat gone   Ende heuet ghegheuen dat gone   Ende heuet ghegeuen dat goene
1998     Enen baernaert. des mercgrauen zone   Enen bernaert. des mercgrauen sone   Enen bernaert des merc grauen zone
1999     Alsmen screef xic ende tachtich   Alsmen screef .xic. ende tachtich   Als men screef .xjc. ende .lxxx.
2000     Quam graue florens met here machtich   Quam graue florens int here machtich   Quam graue florans mit here machtich
2001 II 685   Ende heuet verheert ende verbrant   Ende heuet verheert ende verbrant   Ende heuet verheert ende verbrant
2002     Wincken ende nyedorp ende vrieslant   Wincken ende niedorp ende vrieslant   Winkel ende niedorp in vrieslant
2003     Als lxxx ende .ij. was ghescreuen   Als tachtich ende .ij. was ghescreuen   Als .lxxx. ende twe was ghescreuen
2004     Nam diederic die graue van cleuen   Nam diederic die graue van cleuen   Nam diedric de graue van cleuen
2005     Graue florens dochter vrou auen   Graue florens dochter vrou auen   Graue florens dochter ende vrou aden
2006 II 690   Met groter feesten met groter hauen   Met groter feesten mit groter hauen   Met groter feesten met hoghen daden
2007     Als hem beden was betame   Als hem beeden was betame   Als hem beden was betame
2008     Margriete so was haer name   Margriete soe was haer name   Margriete so was haer name
2009     Jnt selue iaer moste die vriesen   Jnt selue iaer moeste die vriesen   Jnt selue iaer mosten de vriesen
2010     Scade nemen ende verliesen   Scade nemen ende verliesen   Scade nemen ende verliesen
2011 II 695   Daer si quamen op akersloet   Daer si quamen op akersloet   Daer si quamen op akersloot
2012     Want vele der hare bleef daer doet   Want vele der hare bleef daer doet   Want vele der haerre bleuen doot
2013   Xic lxxx ende viere   .Xic. lxxx. ende viere   Xjc. lxxx. ende viere
2014     Screefmen doe die goedertiere   Screefmen doe die goedertiere   Screef men doe de goedertiere
2015     Florens van hollant tcruce ontfinc   Florens van hollant tcruce ontfinc   Florans van hollant dat cruus ontfinc
2016 II 700   Om te wesen daer areminc   Om te wesen daer areminc   Om te wordene aerminc
2017     Jnt lant dat god mit sinen bloede133   Jnt lant dat god met sinen bloede   Jnt lant dat god met sinen bloede
2018     Benedide doer sine oetmoede   Benedide dor sine oetmoede   Benediede doer sine omoede
2019     Mer eer hi dit nam in hant   Meer eer hi dit nam in hant   Maer eer hi dit nam in hant
2020     Haddi texele ende wierinc lant   Haddi texele ende wierinc lant   Had hi texele ende wierinc lant
2021 II 705   Bedwonghen met orlogen starc   Bedwonghen met orloghe staerc   Beduonghen met orloghen starc
2022     Ende nam hem of iiijM marc   Ende nam hem of .iiijM. maerc   Ende nam hem of .iiijM. marc
2023     Nv gaet hier an rou ende vaer   Nv gaet hier an rou ende vaer   Nv gaet hier an rouwe ende an vaer
2024     Want alsmen screef ons heren iaer   Want alsmen screef ons heren iaer   Want als men screef ons heren iaer
2025     Xic. vii ende tachtich   .Xic. vij. ende tachtich   .Xjc. ende seuen ende tachtich
2026 II 710   Quam saladijn die soudaen machtich134   Quam saladijn die soudaen machtich   Quam salladijn de soudaen machtich
2027     Met groten heer in galilee   Met groten heer in galilee   Met groten here in galilee
2028     Ende besat op die versten135 zee   Ende besat op die versten76 zee   Ende besat op de versce zee
2029     Taberien met groten here   Taberien met groten here   Tabarien met groten here
2030     Onse coninc wijt sette hem ter were   Onse coninc wijt sette hem ter were   De coninc wijt sette hem ter were

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

133: de achter de volgende regel
134: tich achter de voorafgaande regel
135: r bovengeschreven, met een verwijsteken tussen e en s
75: ts’, de ronde s in de vorm van een g
76: er staat eerder versten dan verscen