Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
de i is de diagonale aanzet van een andere letter, waarschijnlijk een w of v de eerste e verbeterd uit iets anders ren achter de volgende regel der achter de volgende regel doeter met een verticaal streepje tussen e en t om de woorden te scheiden bleef achter de volgende regel e verbeterd uit o tsamen achter de volgende regel

Vergelijk regels 2568 tot en met 2617

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
2568   Dander was in spangen ghesent Dander was in spangen gesent   Dander was in spaengen ghesent
2569     Daer dit oer of quam alsment kent   Daer dit oer a quam alsment kent   Daer dit oer of quam als ment kent
2570     Dat nv die spanssche crone draecht   Dat nv die spaensche crone draecht   Dat nu de spaensche crone draghet
2571 II 1250 Jn brabant quam die derde maecht Jn brabant quam die derde maecht   Jn brabant quam de derde maghet
2572     Die den aerdschen heynric wan   Die den ardschen heinric wan   Die den lesten henric wan
2573     Sijn sone hiet hertoghe ian173   Sijn sone hiet hertoghe ian   Sijn sone hiet hertoghe ian
2574     Nu wil ic te mijnre materien174 keren175   Nv willic te mijnre natueren keren   Nv willic te mier materien keren
2575     Ende voert van onse grauen leren   Ende voert van onsen graue leren   Ende vort van onsen grauen leren
2576 II 1255 Graue willem van oestvrieslant Graue willem van oest vrieslant   Graue willem van oest vrieslant
2577     Als hi sijn goet hadde in hant   Als hi sijn goet hadde in hant   Als hi sijn goet hadde inde hant
2578     Soet hem hiervoer gaf sijn broeder176   Soet hem hier voer gaf sijn broeder   Alst hem hier voeren gaf de broeder
2579     Keerde hi hier ouer tsire moeder   Keerde hi hier ouer tsiere moeder   Kerde hi hier ouer tsiere moeder
2580     Ter grauinnen diene wel ontfinc   Ter grauinnen diene wel ontfinc   Grauinne ade diene wel ontfinc
2581 II 1260   Mer si riet hem eenen dinc   Maer si riet hem een dinc   Maer soe riet hem ene dinc
2582     Also lief als hi heuet sijn eren   Alsoe lief alse hi heuet sijn eere   Also lief alse hi heuet sijn ere
2583     Dat hi ten broeder niet en kere   Dat hi ten broeder niet en kere   Dat hi ten broeder niet ne kere
2584     Hi ware gheuaen al sonder vorst   Hi ware geuaen al sonder vorst   Hi ware ghevanghen sonder vorst
2585     Nu lach sijn broeder doe ter177 horst   Nv lach sijn broeder doe ter horst   Doe lach sijn broeder toter horst
2586 II 1265   Als die noch hilt ouer recht   Als die noch hielt ouer recht   Als de noch toe hilt ouer recht
2587     Die voechdie van vtrecht   Die voechdie van vtrecht   De voghede van vtrech
2588     Ende was int selue iaer dat doet bleef178   Ende was int selue iaer dat doot bleef   Ende was int selue iaer dat doot bleef
2589     Keiser heynric als ic screef   Keyser heinric alsic screef   Keiser heinric als ic screef
2590     Mer so wat datmen hem riet   Maer soe wat dat men hem riet   Maer so wat dat men hem riet
2591 II 1270   Dat ne mochte dieden niet   Dat ne mochte dieden niet   Dat ne diedde algader niet
2592     Hine woude sinen broeder sien   Hine woude sinen broeder sien   Hine woude sinen broeder sien
2593     Ter horst so quam hi mettien   Ter horst soe quam hi mettien   Ter horst quam hi toe mettien
2594     Daerne die broeder op dien dach   Daer ne die broeder optien dach   Daer ne de broeder opden dach
2595     Niet lieflike ane sach   Niet liefelike ane en sach   Niet lieflike aen en zach
2596 II 1275   Want sijn viant heynric die crane   Want sijn viant heinric die graue   Want sijn viant heinric de crane
2597     Vinken daert die broeder sach ane   Vincken daert die broeder sach ane   Vinghene daert de broeder sach ane
2598     Diere niet ieghen en seghet   Diere niet iegen en seghet   Diere teghen niet en zeghet
2599     Hi heeften int prisoen gheleghen   Hi heeften int prisoen gheleget   Ende heeften int prisoen gheleget
2600     Doch so is hi ontlopen dane   Doch soe is hi ontlopen dane   Doch es hi ontlopen dane
2601 II 1280   Ende quam den graue van ghelre ane   Ende quam den graue van ghelre ane   Ende quam den graue van gelre ane
2602     Daer hi seker onthout vant   Daer hi seker onthout vant   Daer hi seker onthout vant
2603     Al was hi des broeders viant   Al was hi des broeders viant   Al was hi des broeder viant
2604     Ende van danen quam hi gheslopen   Ende van danen quam hi gheslopen   Ende van daer es hi ontslopen
2605     Jn oestvrieslant ende ontcropen   Jn oest vrieslant ende ontcropen   Jn oest vrieslant ende oncropen
2606 II 1285   Die bliscap dreuen menichuout179   Die bliscap dreef menichfout   Die bliscap dreuen menich fout
2607     Van sijnre comst van sire behout   Van sijnre comst van sijnre behout   Van sijnre coemste om sijn behout
2608     Hier na nam hi te wiue thant   Hier na nam hi te wiue thant   Hier na nam hi te wiue tehant
2609     Tsgrauen dochter van ghelrelant   Tsgrauen dochter van ghelre lant   Sgrauen dochter van gelre lant
2610     Ende hi dede sijn feeste mede   Ende hi dede sijn feeste mede   Ende dede sine feeste mede
2611 II 1290   Tote staueren indie stede   Tot staueren in die stede   Tote staueren inde stede
2612     Jnden seluen iaer so quamen   Jnden seluen iaer soe quamen   Jn den seluen iaren so quamen
2613     Jn soendinghen ende in vrienscepen tsamen180   Jn soendingen ende in vriescepen tsamen   Jn soeninghe ende vreenscepe te samen
2614     Die graue diederic van hollant   Die graue diederic van hollant   De graue didric van hollant
2615     Ende otte graue van ghelrelant   Ende otte graue van gelre lant   Ende otte graue van gelre lant
2616 II 1295   Ende wart also groet ende vast mede   Ende wart alsoe groot ende vast mede   Ende wort also groot ende vast mede
2617     Datmen huwelic ghelouen dede   Datmen huwelijc gelouen dede   Datmen huwelic ghelouen dede

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

173: de i is de diagonale aanzet van een andere letter, waarschijnlijk een w of v
174: de eerste e verbeterd uit iets anders
175: ren achter de volgende regel
176: der achter de volgende regel
177: doeter met een verticaal streepje tussen e en t om de woorden te scheiden
178: bleef achter de volgende regel
179: e verbeterd uit o
180: tsamen achter de volgende regel