Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
hier en elders delen van de tekst door vochtwerking onleesbaar geworden aken met een verwijsteken toegevoegd in de marge, door de kopiist zelf, in kleiner schrift v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te raderen lezing van de tweede i onzeker hi pine achter de voorafgaande regel de eerste e verbeterd uit iets anders of mogelijk ende; veel afkortingstekens zijn zeer vervaagd hier copen geëxpungeerd

Vergelijk regels 3678 tot en met 3798

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Fragment L
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
3678     Hoe hi dat rike dwingen soude   Hoe hi dat rike dwingen soude   H[..............] bedwinghen sou[..]1  
3679     Ende hi ghinc toe als die boude   Ende hi ghinc doe als die boude   [...............] als die boude  
3680     Harentare op den rine   Haren entaer opten rine   H[.......]e [..] den riin2  
3681     Voer keysers waerde doghede hi pine240   Voer keysers waerde doghedi pine   V[..]r [.]eysers weerde doghede hi pine  
3682 III 886/25   Eer men hem die burch op gaf   Eer men hem die borch op gaf   [.....]enne hem die burch vp gaf  
3683     Doe keerde hi weder af   Doe keerde hi weder af   Doe kee[.]de3 hier weder [..]  
3684 III 886/27   Ende voer te lande als hi woude   Ende voer te lande als hi woude   Ende voer te lande als die woude  
3685           De ghifte vanden coninc rike
3686           Wilde hi voer aken haestelike
3687           Want soude hi den rike ghenaken
3688 III 890         Hi moeste op den stoel tot aken
3689           Ende is ghetrect rechte voert
3690           Voer aken122 alse ghi hebt ghehoert
3691           Met groter macht met siere ghewelt
3692           Slouch hi daer voren sijn ghetelt
3693 III 895         Dien van aken hi boden sende
3694           Ende bat hem dat sine kenden
3695           Dat hi ware haer rechte here
3696           Desen achten si mijn noch mere
3697           Ende seiden tote hem openbaer
3698 III 900         Dat hi haer here niet en ware
3699           De stat woud si hem niet bekinnen
3700           Hijn soudse teersten op hem winnen
3701           Maar teersten dat hi dat verstoet
3702           Pensede hi in sinen moet
3703 III 905         Dat hijt anders wilde maken
3704           Dus bleef hi ligghende voer aken
3705           Al omme ende omme met sinen heer
3706           De van aken setten hem ter weer
3707           Ende werden hem oec langhe wile
3708 III 910         Hoert hier wonderlike ghile
3709           Jc salt v segghen ic bens versonnen
3710           Hoe dat aken was ghewonnen
3711           Ende cort maken dese dinc
3712           Doe voer aken lach de coninc
3713 III 915         Quam .i. tote hem in nauwen rade
3714           Ende sprac coninc bi uwer ghenade
3715           Wildijs mi lonen met minnen
3716           De stat van aken doe ic v winnen
3717           Ja ic sprac te grote here
3718 III 920         Jc sal v danken vmmermere
3719           Sech mi in wat manieren
3720           Jc salt v here segghen sciere
3721           Doet mi grauers met spaden
3722           Comen ic sal v saen beraden
3723 III 925         Doe hijt seide het was ghedaen
3724           Men dede grauers comen saen
3725           De goed waren te sulken werke
3726           Ende begonsten bi des mans merke
3727           Enen pit te makene daer hem de man
3728 III 930         Wijsde in enen gheleghenen dan
3729           Daer doluen si so langhe stont
3730           Dat si op enen steen al ront
3731           Quamen entoe sprac daer een
3732           Hier leghet onder een groot steen
3733 III 935         De man sprac also sout sijn
3734           Ontgrauetene doet den wille mijn
3735           Teerst dat de steen was ontwracht
3736           Hief men op met groter cracht
3737           Ende dede hem de stede rumen
3738 III 940         Tmeeste water quam daer tumen
3739           Dat men ie vt pit sach comen
3740           So dat wel naer hadde benomen
3741           Somighen man de daer stoet
3742           Sijn leuen de grote vloet
3743 III 945         Dat water liep tot aken binnen
3744           Jn alde husen met omminnen
3745           So dat si waenden verliesen tleuen
3746           Doer noot mosten si hem op gheuen
3747           De stat haer lijf ende haer goet
3748 III 950         Dat dede hem de grote vloet
3749           Dus quam hi op den stoel tote aken
3750           Ende liet hem daer gheweldich maken
3751           Vanden roomschen coninc rike
3752           Alle de heren ghemeenlike
3753 III 955         De vanden rike hilden leen
3754           Ontfinghent van hem groot ende cleen
3755           Van desen willic laten staen
3756           Ende wille de redene ane vaen
3757           Te segghen wat de coninc dede
3758 III 960         Boden sende hi ende brieue mede
3759           Ende beual dat men nieten late
3760           Men voer123 te waerde anden borchsate
3761           Ende segghet hem met staden zinne
3762           Dat hi mi ouer here kinne
3763 III 965         Ende thuis op gheue want hets mine
3764           Doe si dit seiden uerlorne pine
3765           Waest ende al omme niet
3766           Ende alse de coninc dat seit
3767           Dat bode noch brieue en dieden
3768 III 970         Omboot hi saen sine lieden
3769           Vte hollant ende wt zeelant
3770           Ende treckede vor waerden te hant
3771           Met bliden ende met anderen werke
3772           Laghen si vor waerden so sterke
3773 III 975         Dat daer niement mochte otfaren
3774           Van allen de der binnen waren
3775           Vj. weken mijn dan .i. iaer
3776           Laghen si vor waerden daer
3777           Met arbeide harde groot
3778 III 980         Doe moesten si dor de noot
3779           Dat huus rumen ende op gheuen
3780           Den .coninc soudhi behouden tleuen
3781           Vanden huse swighic stille
3782           De coninc besette tsinen wille
3783 III 985         Dat huys ende toech opwaert
3784           So hi eerst mochte metter vaert
3785           Ende dwanc de lande clein ende groot
3786           Bi wilen vant hi weder stoot
3787           Met groten wighe biden weghe
3788 III 990         Maer altoos so vacht hi seghen
3789           Met sinen lieden in ouerlant
3790           So dat hem al ghinc in hant
3791           Op de muesele ende op den rijn
3792           Daer hi hadde gheleden pijn
3793 III 995         Ende doe hi weder keren soude
3794 III 996   Doe quam hem boetscap also houde   Doe quam boetscap hem also houde   Doe quam hem boetscap also houde   Doe quam hem bootscap also houde
3795     Dat van vlaendren die grauinne   Dat van vlaendren die grauinne   Dat van vlaendren die grauinne   Dat van vlaendren de grauinne
3796     Margriete met enen hoghen sinne   Margriete met eenen hoghen sinne   Margharieten met enen hoghen sinne   Margriete met enen hoghen sinne
3797     Dede gadren maghe ende man   Dede gaderen maghe ende manne   Dede ghaderen maghe en4 man   Dede gadren maghe ende man
3798 III 1000   Ende woude seelant soeken an   Ende woude zeelant soeken ane   Ende woude 5 zoeken zeelant an   Ende woude zeelant stoken an

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

240: hi pine achter de voorafgaande regel
1: hier en elders delen van de tekst door vochtwerking onleesbaar geworden
2: lezing van de tweede i onzeker
3: de eerste e verbeterd uit iets anders
4: of mogelijk ende; veel afkortingstekens zijn zeer vervaagd
5: hier copen geëxpungeerd
122: aken met een verwijsteken toegevoegd in de marge, door de kopiist zelf, in kleiner schrift
123: v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te raderen