toon een folio

 
English | Nederlands
lezing van de n is zeker de eerste d verbeterd uit een opgaande schacht voor de tweede c is ook de lezing t mogelijk

Folio 4r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
457     Was hem lichte na be lanc
458     Want dit es de omme ganc
459     Sulc lant ende sulke hant veste
460 I 460   Ne souden de moghenste ente beste
461     Enen ongheboerne ioncgelinc
462     Niet gheuen omme ghene dinc
463     Dideric nv sijt seker das
464     De deerste graue van hollant was
465 I 465   Hadde enen broeder de hiet walgher
466     De weert was ende geer
467     Jn sinen tiden ende ghetrouwe
468     Dideric hadde enen vrouwe
469     Die ghene23 binamen hiet
470 I 470   Jn sinen tiden eist ghesciet
471     Dat sinte aelbrecht was vonden
472     Bi ere nonnen die tien stonden
473     Den graue wijsde waer hi lach
474     Ende hi ginc op enen dach
475 I 475   Ende dede sijn ghebeente verdraghen
476     Ter steden daer hi nv leget bi daghen
477     Ende makede op hem ene kerke
478     Houtin van sulken ghewerke
479     Als doe lovelic was ende sede
480 I 480   Nonnen sette hi daer in mede
481     De gode ende sinte aelbrecht
482     Louen souden na kerstijn recht
483     Jn vroenle gaf hi hem rentende dinghe
484     Jn alkemare ende in kallinghe
485 I 485   Daer si mede leuen mochten
486     Ende gode dienen op dat sijs rochten
487     Dit was rechte tote egmonde
488     Dat thouet ende tbeghin ter stonde
489     Vander graefscap van hollant was
490 I 490   Also als ict bescreuen las
491     Eens dinghes ic mi hier beroeme
492     Dat in ghetrouwen kerstimdoeme
493     Dese grafscap is begonnen
494     Want als wi ghemerken connen
495 I 495   Dideric deerst fondament
496     Stichten kerken ende couent
497     Gode ende onser vrouwen teren
498     Ende den heilighen ons heren
499     Want sinen patroen aelbrecht
500 I 500   So eerde hi in allen recht
501     Dies wast recht dat god selue woude
502     Dat voert in eren wassen soude
503     Als et dede24 dat moghedi horen
504     Die dideric de god hadde vercoren
505 I 505   Wan enen sone an sijn wijf gheuen
506     De dideric is gheheten bleuen
507     Ende hi ende salichlike sijn lijf
508     Hi ende vrouwe gheue sijn wijf
509     Waren tegmonde begrauen
510 I 510   Dat si stichten met hare hauen
511     Maer de ghene de tlatijn bescreef
512     Jn weet waer bi dat achter bleef
513     Hine bescreef dat iaer niet mede
514     Daer hi sinen ende in dede
515 I 515   Bideen es mi oncont das
516     Hoe langhe dat hi graue was
517     Jndes diderics tiden als ict vant
518     Was .i. graue in vrieslant
519     Die gherolf bi namen heet
520 I 520   Ende wan als men bescreven siet
521     An coninc arnoude van vranke lant
522     Dat hi hem gaf bosch mersche ende zant
523     Dat sinen graefscappe lach ghelaghe
524     Tusschen den rijn ende zuudhardf haghe
525 I 525   Visscherie ende anders renten
526     Ende quitet hem van parlementen
527     Doe screefmen lxxxix. iaer
528     Tin carnacioen25 gods dats waer
529     Ende daer toe mede achte hondert
530 I 530   Bideen mi alte seer wondert
531     Dat dit onscamel vriessche diet
532     Dat van ystorien en weet niet

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
23: lezing van de n is zeker
24: de eerste d verbeterd uit een opgaande schacht
25: voor de tweede c is ook de lezing t mogelijk