toon een folio

 
English | Nederlands
g verbeterd uit een bovenschacht lange s verbeterd uit iets anders

Folio 83r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
13018 IX 1315   Dus es hi in de galeide470 comen
13019     Ter waerheit heb ic vernomen
13020     Die ammirael en vincs niet
13021     Maer aldus eist ghesciet
13022     Dat hi quam in de galeide
13023 IX 1320   Die hier of anders iet seide
13024     Dan de waerheit hi soude missen sere
13025     Dus was gheuanghen dese here
13026     De heuet bracht in deser noot
13027     Ende met ouermoeden doet
13028 IX 1325   Menighen mast alst wel sceen
13029     Daer bleef leuende nemmer een
13030     De met hem int scip quamen
13031     Sine bleuen doot alte samen
13032     Of gheuaen des was niet vele
13033 IX 1330   Wat lach hem an desen spele
13034     Ende wat rechte lach hem antgone
13035     Dat hi woude sijns oems zone
13036     Onteruen ende siere moyen kint
13037     Jc weet wel dat ment niet en vint
13038 IX 1335   Yewer bescreuen dat hollant
13039     Soude behoren ter vlaemscher hant
13040     Noch doest side vander sceelt
13041     Maer dicke wile heuet men ghetelt
13042     De vlaminghe spraken an
13043 IX 1340   De wester side entie man
13044     Soude de graue daer of wesen
13045     Ende oec hoe dat quame in desen
13046     Her gyen en bestonts niet
13047     Al est nv al dus ghesciet
13048 IX 1345   Hi heuet ouders broeder dan hi was
13049     Mer eens dinc bin ic seker das
13050     Onghegoemt was hi doe
13051     Hadt hem moghen comen hier toe
13052     Dat hi den neve hadde verdreuen
13053 IX 1350   So waer hi selue graue bleuen
13054     Jn can gheweten niet hoe lange
13055     Hi mochte messcien bi beduanghe
13056     Ene wile hebben ghesijn
13057     Maer mi seghet tgeloue mijn
13058 IX 1355   Als te pertye van zeelant
13059     De hem dit brochte in hant
13060     Onderlinghe hadden ghekeuen
13061     Ende hi an deen side waer bleuen
13062     Dandre pertie soude dan sciere
13063 IX 1360   Hebben gheseit wi brochten hiere
13064     Waer an si wi gheraect
13065     Wi hebbene groot here ghemaect
13066     Hi leget ons nv onder de voet
13067     Ende ander raet waer ons goet
13068 IX 1365   Wi hebben rechte oer verdreuen
13069     Ende desen man also verheuen
13070     Ende hi doet ons allen scande
13071     Ende wil ons iaghen vten lande
13072     Ende heeft ons viande bouen
13073 IX 1370   Dit ne wil wi niet langer louen
13074     Wi hebben mesdaen alte sere
13075     Jeghens onsen rechten here
13076     Dit souden si pensen ende werker na
13077     Ende haelne weder als ic versta
13078 IX 1375   So soude tghemeente van hollant
13079     Herde sciere471 keren de hant
13080     Metten porten alghemene
13081     Sone mocht hijs niet berechten allene
13082     Met eenre pertien van den lande
13083 IX 1380   Elc soude pensen om de scande
13084     De hem te voren waer ghesciet
13085     Dus ne mochte hi langhe niet
13086     Here bliuen ouer een
13087     Want staphans ter stede sceen
13088 IX 1385   HEr ian van renesse moste varen
13089     Sijnre verden vut sijnre scaren
13090     Want hi hem niet ghelouede wel
13091     Daert hem daer na mesvel
13092 X 1   Als her gye vangen was
13093     Ende men vpt lant ghewaer wert das
13094     Wort theer alte berteert

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
470: g verbeterd uit een bovenschacht
471: lange s verbeterd uit iets anders