toon een folio

 
English | Nederlands
d verbeterd uit t punctus elevatus na de lange s de geëxpungeerde aanzet van een t w’den

Folio 57r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
8964 VI 1265   Ende sinen neve eerlic waer
8965     Ende sijn vordeel in alre maniere
8966     Hi was soete ende goedertieren
8967     Ende sonder dat mocht men scouwen
8968     Want hem namaels moste rouwen
8969 VI 1270   Dinc de hi doer tbeste dede
8970     Hi hadde ghemaect enen vrede
8971     Tusschen heren wolfaerds maghe
8972     Ende den anderen daer de claghe
8973     Ouer liep dat sine sloeghen
8975 VI 1275   Ende te effene alde saken
8976     Ende de309 vede te goede maken
8977     Dat mer niet om dorste sorghen
8978     De gheuanghene liet hi ver borghen
8979     Ende hulde sweren het was om niet
8980 VI 1280   Maer aldus eist nv ghesciet
8981     Dat si swoeren ende verswoeren
8982     Altoes plaghen si sulker voeren
8983     Dus achten si doe herde clene
8984     De graue voren hant ghemene
8985 VI 1285   Jn zeelant doe in elke port
8986     Ende besette rechte vort
8987     Tlant dat in goeden punten bleue
8988     Doe voer hi voert met sinen neve
8989     Jn hollant daer hi wesen woude
8990 VI 1290   Ende dede beseghelen also houde
8991     Den brief vander voghedien
8992     Als ic te voren hebbe horen lien
8993     Den vriesen screefmen haren core
8994     Daer si mede al doren tore
8995 VI 1295   Souden rechten:310 doe nam raet
8996     De graue van henegouwen ende verstaet
8997     Om te vaerne anden coninch
8998     Van vrancrike om dese dinc
8999     Ende scie keren ende latens niet
9000 VI 1300   Hi voer wech ende liet
9001     Den neve ligghen tonghemake
9002     Vanden menizoen dus quam de zake
9003     Alst god woude dat hi hier bleef
9004     Als311 men iaer ons heren screef
9005 VI 1305   Xijc. ende .xcix daer mede
9006     Tote haerlem inde stede
9007     Sente mertijns auont bleef hi doot
9008     Des hadden de vrenden rouwe groot
9009     Jnden winter alse hi ghelach
9010 VI 1310   Doe sendemen ouer nacht ende dach
9011     Na den graue dat hi kere
9012     Sine moghen niet wesen sonder here
9013     DOe hi vernam wert hi droeue
9014     Doch pensede hi om sine behoeue
9015 VI 1315   Ende quam int lant als hi eerst mochte
9016     Als hire quam hi bedochte
9017     Sijn orbaer ende deden ter eerden
9018     Sijn neve ian met groter werden312
9019     Te reynsborch indes vader graf
9020 VI 1320   De anders dan wel seghet hier af
9021     Hi mesdoet herde zere
9022     Dat weet god de ouerste here
9023     Dat de stucken dus toe quamen
9024     Des moghen si hem sere scamen
9025 VI 1325   De so gherne spreken quaet
9026     Om baren sijs dat waer mijn raet
9027     Ende wreken hem metter tonghen niet
9028     Alst god woude eest ghesciet
9029 VII 1   De graue voer haren taer
9030     Te haerlem ende tote alcmaer
9031     Te leiden ende te delf te dordrecht
9032     Ende dede hem hulden na slands recht
9033 VII 5   Als men pleghet inden steden
9034     Dede hi hem hulden na desen
9035     Van renesse her ian
9036     Was inden lande comen dan
9037     Biden graue van henegouwen
9038 VII 10   Jn dogheden ende in groter trouwen
9039     Op dat hi hem purgeren soude
9040     Ende claren vander scoude

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
309: d verbeterd uit t
310: punctus elevatus
311: na de lange s de geëxpungeerde aanzet van een t
312: w’den