toon een folio

 
English | Nederlands
in de marge vóór de lombarde een representant h w’k’ in de marge vóór de lombarde een representant a onder de kolom in de marge de aan de onderzijde grotendeels afgesneden custode Die winnen woude wan al daer

Folio 88v uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
13032     Of gheuaen diere was niet vele
13033 IX 1330   Wat lach hem an desen spele
13034     Ende wat recht lach hem an tgone
13035     Dat hi woude sijns oems sone
13036     Onteruen ende siere moyen kint
13037     Jc weet wel datmen niet en vint
13038 IX 1335   Yeuer bescreuen dat hollant
13039     Soude behoren ter vlaemscher hant
13040     Noch doestzide vander scelt
13041     Maer dicwile heeft men ghetelt
13042     Dattie vlaminghe spraken an
13043 IX 1340   Die westerside ende man
13044     Soude die graue daer of wesen
13045     Ende oec hoe dat quame in desen
13046     Her ghye bestonts emmer niet
13047     Al ist nv aldus ghesciet
13048 IX 1345   Hi480 heuet ouder broedere dan hi es
13049     Maer eens dinc bin ic ghewes
13050     Onghegoet was hi doe
13051     Hadt hem moghen comen hier toe
13052     Dat hi den neue hadde uerdreuen
13053 IX 1350   Soe ware hi selue graue bleuen
13054     En can gheweten niet hoe langhe
13055     Hi mochte misschien bi bedwanghe
13056     Ene wile hebben ghesijn
13057     Maer seit tgheloue mijn
13058 IX 1355   Alse die partien van zeelant
13059     Die hem dit brochten in hant
13060     Onderlinghe hadden ghekeuen
13061     Ende hi an dene si ware bleuen
13062     Dandere partie soude dan sciere
13063 IX 1360   Hebben gheseit wi brochten hiere
13064     Waer an sijn wi gheraect
13065     Wi hebben groot here ghemaect
13066     Hi leghet ons nv onder die voet
13067     Een ander raet ware ons goet
13068 IX 1365   Wi hebben trechte oer verdreuen
13069     Ende desen man alsoe verheuen
13070     Ende hi doet ons allen scande
13071     Ende wil ons iaghen wten lande
13072     Ende heffet onse vianden alte bouen
13073 IX 1370   Dit en willen wi niet langer louen
13074     Wi hebben misdaen alte sere
13075     Jeghen onsen rechten here
13076     Dit souden si pensen ende werker481 na
13077     Ende halen weder als ic versta
13078 IX 1375   Soe soude tghemeente van hollant
13079     Harde sciere keren die hant
13080     Metten porten al ghemene
13081     Soe en mocht hijs niet berechten allene
13082     Met eenre partien vanden lande
13083 IX 1380   Elc soude pensen om die scande
13084     Die hem te voren ware ghesciet
13085     Dus ne mochte hi langer niet
13086     Here bliuen ouer een
13087     Want stappans ter stede sceen
13088 IX 1385   Her ian van rinisse moeste varen
13089     Sijnre vaerde wt sijnre scaren
13090     Want hi hem niet gheloefde wel
13091     Daert hem daer na misfel
13092 X 1   Alse482 her ghye gheuanghen was
13093     Ende men op tlant ghewaer wart das
13094     Wart there al te barenteert
13095     Ende elc tot sinen lande keert
13096 X 5   Ende droeghen mit hem dat si mochten
13097     Jc wane si niet meer en dochten
13098     Die poort te soeken op enen dach
13099     Doemen die lude varen sach
13100     Ende te voet gaen mede
13101 X 10   Wart men blide binder stede
13102     Doen ghinghen si wt om ghewin
13103     Ende haelden doe dat goet in483

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
480: in de marge vóór de lombarde een representant h
481: w’k’
482: in de marge vóór de lombarde een representant a
483: onder de kolom in de marge de aan de onderzijde grotendeels afgesneden custode Die winnen woude wan al daer