toon een folio

 
English | Nederlands
er staat eerder stont dan stout d verbeterd uit een bovenschacht in de marge vóór de lombarde een representant n

Folio 29r uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
4358     Na kersauonde als hi ghelach
4359     Jn eenre vorst alst god woude
4360 III 1540   Ende oec emmer gheuallen soude
4361     Die coninc voer al tot alcmare
4362     Ende te vronen al daer nare
4363     Ende al op den groten yse
4364     Die coninc stont146 van hogen prise
4365 III 1545   Vor voren stont al onge vervaert
4366     Daer hi der vriesen ghewaer waert
4367     Daer hise dicste sach met hopen
4368     Liet hi tors tot hem lopen
4369     Of hi hadde ghesijn opt velt
4370 III 1550   Daer die vriesen onghetelt
4371     Stonden ghescaert na hare wise
4372     Die coninc waende op den yse
4373     Seker hebben ghereden
4374     Als hi sinen luden was leden
4375 III 1555   Volghede hem niement alst wel sceen
4376     Daer si sident om dreuen ween
4377   Aldus reet die here van prise
4378     So brac dat ors doer den yse
4379     Dat iammer was te siene an
4380 III 1560   Dat aldus die edel man
4381     Tonghemake was anden liue
4382     Doe quamen die vriesche keytiue
4383     Die den coninc waren gheue
4384     Twee of drie of luttel mee
4385 III 1565   Ende sloghen doot al onbekent
4386     Dandre quamen omtrent
4387     Ende saghen sine wapen an
4388     Doe seiden si dit is die man
4389     Die wel voorboe mach wesen
4390 III 1570   Doe quam daer een toe met desen
4391     Diene kende ende seide saen
4392     Wapen wat hebdi ghedaen
4393     Ghi hebt den coninc zelue doot
4394     Doe dreuen si alle rouwe groet
4395 III 1575   Het most bliuen het was gedaen
4396     Doe namen si den coninc zaen
4397     Ende groeuen daer hem goet dochte
4398     So men alre heimelicste mochte
4399     En can gheweten no gheraden
4400 III 1580   Bi wat zaken dat sijt daden
4401 III 1580/1   Sijn heere wort al ontaen
4402     Ende trecken thuus weder saen
4403   Ende hoe mach dit sijn ghesciet
4404     Dat so menich goetman liet
4405 III 1580/5   Sinen heer riden voren
4406     Hine hadde na ghereden met sporen
4407     Ende tlijf gheset in auentueren
4408     Eer hi dat hadde durren kueren
4409     Sine heer te laten int ongheuoech
4410 III 1580/10   Daer men sunder147 hulpe sloech
4411     Waest anders yet dan wel
4412     Daer of en wetic niewert el
4413     Nochtan so sprect men misselike
4414     Van sinen luden des ghelike
4415 III 1580/15   Die coninc bleef doot sonder zaghe
4416     Op sinte agnieten .viij. daghe
4417     Als men screef ons heeren iaer
4418     XijC. ende daer naer
4419     L. ende viue mede
4420 III 1580/20   Bi hoethout op eene stede
4439 IV 1   Nv148 latic staen van hem die woert
4440     Ende zegghe van sinen sone voert
4441     Ende van florens sinen oem
4442     Die ionghe ridder die sijns nam goem
4443 IV 5   Die onderstont als men bekande
4444     Die voechdie vanden lande
4445     Want hi met rechte momber was
4446     Jc dar mi wel vermeten das
4447     Dat hi maecte die zeusche core

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
146: er staat eerder stont dan stout
147: d verbeterd uit een bovenschacht
148: in de marge vóór de lombarde een representant n