toon een folio

 
English | Nederlands
ren achter de volgende regel lombarde ter hoogte van één regel

Folio 43v uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
6201 IV 1545   Haer wolfaert quam tordrecht mede
6202     Ghi moghet horen wat hi dede
6203     Hi vant die poerters sere bedroeft
6204     Ende seyde wel dat hem behoeft
6205     Dat al tlant beset ware
6206 IV 1550   Ende dat hi vrucht al openbare
6207     Dat die van vlaendren sullen comen
6208     Daer ieghens es goet raet ghenomen
6209     Datmens hem doe weder stoet
6210     Want ic hebs sorghe groet
6211 IV 1555   Jnt herte ende groet vaer
6212     Jc sout keren waer ic daer
6213     Sprac hi daer al int ghemene
6214     Woudi mi helpen groet ende clene
6215     Dat ic in zeelant mochte comen
6216 IV 1560   Jc hope tsoude ons allen vromen
6217     Die porters die alle rouwich waren379
6218     Seyden here wi sullen varen
6219     Met v daer v wille si
6220     Hi seyde so sent met mi
6221 IV 1565   Twee cogghen die mi gheleiden
6222     Hier en doech gheen langher beiden
6223     Jc vruchte si sullen ghecomen sijn
6224     Eer ic come ten huse mijn
6225     Die meeste haest waer ons goet
6226 IV 1570   Die porters setten metter spoet
6227     Twee cogghen diene voeren daer
6228     Hi wesen woude ghi sult hier naer
6229     Horen wat hi doe bedreef
6230     Doe die graue gheuangen bleef
6231 IV 1575   Ende mens int lant wart geware
6232     Doe nam filips van wassenare
6233     Tsgrauen zeghel ende sloechen ontwee
6234     Voerden raet datmen niet mee
6235     Daer mede zeghelen mochte
6236 IV 1580   Hi peynsde wel doe hi dat dochte
6237     Elc voer thuys tsinen maghen
6238     Tfolc ghemene wart doe claghen
6239     Dat haer here gheuanghen was
6240     Elc vermaende hem seluen das
6241     Dat hi sinen here bescudden soude
6242     Of dat hire om steruen woude
6243 V 1   Dat380 volc wart al in roere
6244     Ende verwoet om dese voere
6245     Die kenemaren die vriesen mede
6246     Ende waterlanders voeren ter stede
6247 V 5   Daermen hem dede verstaen
6248     Dat haer here ware gheuaen
6249     Dat was te muden doe si daer quamen
6250     Mochten si doen ghene vramen
6251     Want dat volc is sonder houet
6252 V 10   Doch luttel of niet des ghelouet
6253     Si voeren dolen op die zee
6254     Daer vier viue hier drie hier twee
6255     Recht als volc dat wilde ontsinnen
6256     Doe dit vernamen die van binnen
6257 V 15   Seiden si ten graue doet v lieden
6258     Keren waert dat ons missciede
6259     Ghi souter selue om steruen mede
6260     Die graue sende staphans ter stede
6261     Enen brief ende omboet
6262 V 20   Sinen lieden cleen ende groet
6263     Dat si thuys al stille zaten
6264     Hi hoepte cortelic der baten
6265     Dat hi mit minnen soude comen wt
6266     Dat volc wart doe soe luut
6267 V 25   Dat welnaer al was verdoeft
6268     Gods had hebbe hi dies gheloeft

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
379: ren achter de volgende regel
380: lombarde ter hoogte van één regel