Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Kabinet der Koningin

Naam archiefvormer Kabinet der Koningin
Periode van bestaan 1840 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Kabinet des Konings; 'het kabinet'; K.d.K.; KdK

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Aan het hoofd van het Kabinet der Koningin stond volgens het KB van 1841 een directeur. Onder hem vielen drie referendarissen, twee commiezen, drie adjunct-commiezen, enige vaste klerken en enkele bedienden. Thans bestaat de kern van de formatie uit een directeur en een plaatsvervangend directeur met daaronder vier afdelingen. Directeur en plaatsvervanger worden bij KB benoemd.

 

Directeur van het Kabinet:

1945-1959 mw. M.A. Tellegen

1959-1968 W.F. Roëll

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Kabinet der Koningin is het politieke secretariaat van het staatshoofd. De taken van het Kabinet waren:

- registratie en bewaring van de originele wetten, besluiten en andere staatsstukken met ministeriële voordrachten en rapporten en de bijbehorende adviezen van de Raad van State

- voorleggen van en behandelen met de koningin van alle ingekomen stukken

- het voeren van de correspondentie van de koningin met de ministers en de Hoge Colleges van Staat

- vervaardigen en verzenden van afschriften van KB's aan de ministers en de Hoge Colleges van Staat, ter uitvoering of ter kennisneming

- registreren, behandelen en doorzenden der aan de koningin gerichte verzoekschriften aan de ministers, dit ter afdoening of om bericht en raad.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Dumas, Ch., en H.P.R. Rosenberg (red.), Het Kabinet der Koningin, geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg (Den Haag 1991).

 

Ingen, J.C. van, Het Kabinet der Koningin (Gouda 1990).

 

Schie, H.A.J. van, De taken en de positie van het Kabinet der Koningin (Noordwijk 1985).

Doorgenomen archieven / series

archief van het Kabinet der Koningin

Periode archief

1946-1975

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging en publicatie van stukken jonger dan 75 jaar is toestemming van het NA vereist.

Omvang; inventarisnummers

551 m., 4286 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

uit dit archief werd en wordt in principe niets vernietigd

Toegang(en)

Keijzer-Baldé, G.M. en J.C. van Ingen, Inventaris van het archief van de Kabinet der Koningin, 1946-1975 (1985) [met historische en archivistische inleiding]

Van belang is ook het door het Algemeen Rijksarchief uitgegeven Infoblad nr. 34 "Zoeken naar koninklijke besluiten" met daarin de procedure die de onderzoeker moet volgen om besluiten waarvan datum en of nummer niet bekend zijn, op te sporen

Kenmerk toegang

2.02.20

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend volgens het verbaalstelsel. Tot 1947 werd dit toegankelijk gemaakt met agenda's, indices en klappers; vanaf 1947 werd het archief op onderwerp ontsloten door middel van een cijfercode, genaamd "permanente zakenklapper". Deze klapper is opgenomen in de inventaris. Tot 1988 bleef men het archief zelf ordenen volgens het verbaalstelsel. Naast de gewone serie verbalen is er een geheime serie grote rapporten en omvangrijke bijlagen werden afzonderlijk gearchiveerd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Voor het onderwerp zijn de volgende rubrieken in de permanente zakenklapper (archiefcode) van belang:

 

450 Landverhuizers

450.005 Emigranten / Emigratiewet / toelage

450.015 Landverhuizerswet

450.020 Transmigranten

 

522 Nederlanders

522.005 Toepassing sociale wetten op Nederlanders in het buitenland

 

648 Repatriëring

 

766 Verslagen in het algemeen [deze codering wordt veelal gebruikt samen met code 450]

 

798 Vreemde Landen

798.025 Australië

798.048 Canada

 

066 Bevolkingsvraagstuk

 

 

Deze onderwerpscodes verwijzen naar het fiche-doorschrijfsysteem, dat per jaar werd afgesloten. De fiches zijn raadpleegbaar via de inv.nrs. 13414-13635. Op de fiches vindt men vervolgens een korte inhoudsbeschrijving van het stuk en verwijzingen (exh. nr.) waaronder het stuk vervolgens te vinden is via de inventaris op de verbalen. De codes 066 bevolkingsvraagstuk, 766 Verslagen en 798 Landenaanduiding worden, indien het onderwerp samenhangt met emigratiekwesties, meestal als tweede of derde dubbele verwijscodering gebruikt, na code 450.

 

Voorbeelden van fiche-inhoudsaanduiding in inv.nr. 13418 (1947, code 267.055 t/m/ 549.085)

code 450.005:

- 1947 Rapport naar aanleiding van het verzoek om vergunning tot emigratie van H. Bies te Spekholzerheide

 

 

Voorbeelden van fiche- inhoudsaanduidingen in inv.nr. 13434 (1951, code 228 t/m 540.130):

 

code 450 (en dubbelverwijzingen):

- 1950 (1951) Benoeming van Mr. Ir. B.W. Haveman tot Commissaris voor de Emigratie bij het Departement van Sociale Zaken

- 1951 Benoeming in de delegatie van Nederland naar de Internationale Conferentie voor de Migratie van Mr. Ir. B.W. Haveman e.a.

- 1951 Notities houdende: Gegevens over bevolkingstoeneming en emigratie in Enige Europese landen

- 1951 Toezending ex. van het verslag over de Migratieconferentie te Brussel (E.O. Van Boetzelaer)

- 1951 Betr. een (valse) aanklacht van XXX, ontslagen als veearts op de Fazienda Ribeiro in Brazilië, door de leider van deze Fazienda (XXX) (emigratie)

1951 Machtiging tot aanhangig maken Ontwerp Wet tot instelling van organen t.b.v. de emigratie (Wet op de organen voor de emigratie)

1951 Aanbieding Ontwerp Wet op de organen voor de emigratie)

1951 Toezending van 4 ex. van 'European Emigration Overseas. Past and Future door H.A. Citroen (onderwerpen welke samenhangen met het vluchtelingenprobleem)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) PM: de volgende codes kunnen eveneens van belang zijn voor het onderwerp, aangezien deze organisaties een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM):

 

354 Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

357 Internationale Vluchtelingen Organisatie (IRO)

 

2) doorgenomen fiches: inv.nrs. 13414-13435 (1948-1951)

Algemeen

Naam, varianten

Kabinet des Konings; 'het kabinet'; K.d.K.; KdK

Organisatie en inrichting

Aan het hoofd van het Kabinet der Koningin stond volgens het KB van 1841 een directeur. Onder hem vielen drie referendarissen, twee commiezen, drie adjunct-commiezen, enige vaste klerken en enkele bedienden. Thans bestaat de kern van de formatie uit een directeur en een plaatsvervangend directeur met daaronder vier afdelingen. Directeur en plaatsvervanger worden bij KB benoemd.

 

Directeur van het Kabinet:

1945-1959 mw. M.A. Tellegen

1959-1968 W.F. Roëll

Taak, activiteiten

Het Kabinet der Koningin is het politieke secretariaat van het staatshoofd. De taken van het Kabinet waren:

- registratie en bewaring van de originele wetten, besluiten en andere staatsstukken met ministeriële voordrachten en rapporten en de bijbehorende adviezen van de Raad van State

- voorleggen van en behandelen met de koningin van alle ingekomen stukken

- het voeren van de correspondentie van de koningin met de ministers en de Hoge Colleges van Staat

- vervaardigen en verzenden van afschriften van KB's aan de ministers en de Hoge Colleges van Staat, ter uitvoering of ter kennisneming

- registreren, behandelen en doorzenden der aan de koningin gerichte verzoekschriften aan de ministers, dit ter afdoening of om bericht en raad.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Dumas, Ch., en H.P.R. Rosenberg (red.), Het Kabinet der Koningin, geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg (Den Haag 1991).

 

Ingen, J.C. van, Het Kabinet der Koningin (Gouda 1990).

 

Schie, H.A.J. van, De taken en de positie van het Kabinet der Koningin (Noordwijk 1985).

Doorgenomen archieven / series

archief van het Kabinet der Koningin

Periode archief

1946-1975

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging en publicatie van stukken jonger dan 75 jaar is toestemming van het NA vereist.

Omvang; inventarisnummers

551 m., 4286 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

uit dit archief werd en wordt in principe niets vernietigd

Toegang(en)

Keijzer-Baldé, G.M. en J.C. van Ingen, Inventaris van het archief van de Kabinet der Koningin, 1946-1975 (1985) [met historische en archivistische inleiding]

Van belang is ook het door het Algemeen Rijksarchief uitgegeven Infoblad nr. 34 "Zoeken naar koninklijke besluiten" met daarin de procedure die de onderzoeker moet volgen om besluiten waarvan datum en of nummer niet bekend zijn, op te sporen

Kenmerk toegang

2.02.20

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend volgens het verbaalstelsel. Tot 1947 werd dit toegankelijk gemaakt met agenda's, indices en klappers; vanaf 1947 werd het archief op onderwerp ontsloten door middel van een cijfercode, genaamd "permanente zakenklapper". Deze klapper is opgenomen in de inventaris. Tot 1988 bleef men het archief zelf ordenen volgens het verbaalstelsel. Naast de gewone serie verbalen is er een geheime serie grote rapporten en omvangrijke bijlagen werden afzonderlijk gearchiveerd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Voor het onderwerp zijn de volgende rubrieken in de permanente zakenklapper (archiefcode) van belang:

 

450 Landverhuizers

450.005 Emigranten / Emigratiewet / toelage

450.015 Landverhuizerswet

450.020 Transmigranten

 

522 Nederlanders

522.005 Toepassing sociale wetten op Nederlanders in het buitenland

 

648 Repatriëring

 

766 Verslagen in het algemeen [deze codering wordt veelal gebruikt samen met code 450]

 

798 Vreemde Landen

798.025 Australië

798.048 Canada

 

066 Bevolkingsvraagstuk

 

 

Deze onderwerpscodes verwijzen naar het fiche-doorschrijfsysteem, dat per jaar werd afgesloten. De fiches zijn raadpleegbaar via de inv.nrs. 13414-13635. Op de fiches vindt men vervolgens een korte inhoudsbeschrijving van het stuk en verwijzingen (exh. nr.) waaronder het stuk vervolgens te vinden is via de inventaris op de verbalen. De codes 066 bevolkingsvraagstuk, 766 Verslagen en 798 Landenaanduiding worden, indien het onderwerp samenhangt met emigratiekwesties, meestal als tweede of derde dubbele verwijscodering gebruikt, na code 450.

 

Voorbeelden van fiche-inhoudsaanduiding in inv.nr. 13418 (1947, code 267.055 t/m/ 549.085)

code 450.005:

- 1947 Rapport naar aanleiding van het verzoek om vergunning tot emigratie van H. Bies te Spekholzerheide

 

 

Voorbeelden van fiche- inhoudsaanduidingen in inv.nr. 13434 (1951, code 228 t/m 540.130):

 

code 450 (en dubbelverwijzingen):

- 1950 (1951) Benoeming van Mr. Ir. B.W. Haveman tot Commissaris voor de Emigratie bij het Departement van Sociale Zaken

- 1951 Benoeming in de delegatie van Nederland naar de Internationale Conferentie voor de Migratie van Mr. Ir. B.W. Haveman e.a.

- 1951 Notities houdende: Gegevens over bevolkingstoeneming en emigratie in Enige Europese landen

- 1951 Toezending ex. van het verslag over de Migratieconferentie te Brussel (E.O. Van Boetzelaer)

- 1951 Betr. een (valse) aanklacht van XXX, ontslagen als veearts op de Fazienda Ribeiro in Brazilië, door de leider van deze Fazienda (XXX) (emigratie)

1951 Machtiging tot aanhangig maken Ontwerp Wet tot instelling van organen t.b.v. de emigratie (Wet op de organen voor de emigratie)

1951 Aanbieding Ontwerp Wet op de organen voor de emigratie)

1951 Toezending van 4 ex. van 'European Emigration Overseas. Past and Future door H.A. Citroen (onderwerpen welke samenhangen met het vluchtelingenprobleem)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) PM: de volgende codes kunnen eveneens van belang zijn voor het onderwerp, aangezien deze organisaties een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM):

 

354 Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

357 Internationale Vluchtelingen Organisatie (IRO)

 

2) doorgenomen fiches: inv.nrs. 13414-13435 (1948-1951)


Doorgenomen archieven / series

archief van het Kabinet der Koningin

Periode archief

1946-1975

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging en publicatie van stukken jonger dan 75 jaar is toestemming van het NA vereist.

Omvang; inventarisnummers

551 m., 4286 inv. nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

uit dit archief werd en wordt in principe niets vernietigd

Toegang(en)

Keijzer-Baldé, G.M. en J.C. van Ingen, Inventaris van het archief van de Kabinet der Koningin, 1946-1975 (1985) [met historische en archivistische inleiding]

Van belang is ook het door het Algemeen Rijksarchief uitgegeven Infoblad nr. 34 "Zoeken naar koninklijke besluiten" met daarin de procedure die de onderzoeker moet volgen om besluiten waarvan datum en of nummer niet bekend zijn, op te sporen

Kenmerk toegang

2.02.20

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend volgens het verbaalstelsel. Tot 1947 werd dit toegankelijk gemaakt met agenda's, indices en klappers; vanaf 1947 werd het archief op onderwerp ontsloten door middel van een cijfercode, genaamd "permanente zakenklapper". Deze klapper is opgenomen in de inventaris. Tot 1988 bleef men het archief zelf ordenen volgens het verbaalstelsel. Naast de gewone serie verbalen is er een geheime serie grote rapporten en omvangrijke bijlagen werden afzonderlijk gearchiveerd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Voor het onderwerp zijn de volgende rubrieken in de permanente zakenklapper (archiefcode) van belang:

 

450 Landverhuizers

450.005 Emigranten / Emigratiewet / toelage

450.015 Landverhuizerswet

450.020 Transmigranten

 

522 Nederlanders

522.005 Toepassing sociale wetten op Nederlanders in het buitenland

 

648 Repatriëring

 

766 Verslagen in het algemeen [deze codering wordt veelal gebruikt samen met code 450]

 

798 Vreemde Landen

798.025 Australië

798.048 Canada

 

066 Bevolkingsvraagstuk

 

 

Deze onderwerpscodes verwijzen naar het fiche-doorschrijfsysteem, dat per jaar werd afgesloten. De fiches zijn raadpleegbaar via de inv.nrs. 13414-13635. Op de fiches vindt men vervolgens een korte inhoudsbeschrijving van het stuk en verwijzingen (exh. nr.) waaronder het stuk vervolgens te vinden is via de inventaris op de verbalen. De codes 066 bevolkingsvraagstuk, 766 Verslagen en 798 Landenaanduiding worden, indien het onderwerp samenhangt met emigratiekwesties, meestal als tweede of derde dubbele verwijscodering gebruikt, na code 450.

 

Voorbeelden van fiche-inhoudsaanduiding in inv.nr. 13418 (1947, code 267.055 t/m/ 549.085)

code 450.005:

- 1947 Rapport naar aanleiding van het verzoek om vergunning tot emigratie van H. Bies te Spekholzerheide

 

 

Voorbeelden van fiche- inhoudsaanduidingen in inv.nr. 13434 (1951, code 228 t/m 540.130):

 

code 450 (en dubbelverwijzingen):

- 1950 (1951) Benoeming van Mr. Ir. B.W. Haveman tot Commissaris voor de Emigratie bij het Departement van Sociale Zaken

- 1951 Benoeming in de delegatie van Nederland naar de Internationale Conferentie voor de Migratie van Mr. Ir. B.W. Haveman e.a.

- 1951 Notities houdende: Gegevens over bevolkingstoeneming en emigratie in Enige Europese landen

- 1951 Toezending ex. van het verslag over de Migratieconferentie te Brussel (E.O. Van Boetzelaer)

- 1951 Betr. een (valse) aanklacht van XXX, ontslagen als veearts op de Fazienda Ribeiro in Brazilië, door de leider van deze Fazienda (XXX) (emigratie)

1951 Machtiging tot aanhangig maken Ontwerp Wet tot instelling van organen t.b.v. de emigratie (Wet op de organen voor de emigratie)

1951 Aanbieding Ontwerp Wet op de organen voor de emigratie)

1951 Toezending van 4 ex. van 'European Emigration Overseas. Past and Future door H.A. Citroen (onderwerpen welke samenhangen met het vluchtelingenprobleem)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) PM: de volgende codes kunnen eveneens van belang zijn voor het onderwerp, aangezien deze organisaties een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM):

 

354 Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

357 Internationale Vluchtelingen Organisatie (IRO)

 

2) doorgenomen fiches: inv.nrs. 13414-13435 (1948-1951)


Analyse archivalia